de maand Dhul ‘hidja


Dit zijn de belangrijkste dagen van het jaar waar de 5e zuil van Islam wordt verricht en waardevolle dagen zijn voor het verrichten van vele goede daden.

Voor degenen die helaas voor deze grote aanbidding niet op bedevaart kunnen gaan, wees niet bedroefd, er is overgeleverd dat de eerste 10 dagen van Dhul ‘hidja zeer belangrijke dagen zijn, die ingevuld kunnen worden met vele goede daden…

Onder de speciale periodes van aanbidding zijn de eerste tien dagen van Dhul Hidjah die Allah prefereert boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen. Elk van deze speciale gelegenheden omvat een vorm van aanbidding waardoor je dichter bij Allah komt insha Allah.

Ibn 'Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft gezegd:

'Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.' De mensen vroegen, 'Niet eens Djihaad voor de zaak van Allah?' Hij zei, 'Niet eens Djihaad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en terugkwam met niks.” [Bukhari 2/457]

Imam ibn ‘Hadjar zegt: “en dit is als argument gebruikt voor de waarde van het vasten in de (1E) 10 dagen van dhul ‘hidja, omdat goede daden ook het vasten omvat…” [fat’h al bari]

de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft gezegd:

'Er is geen daad die zuiverder is bij Allah, en die waardevoller is in beloning dan deugdzame daden te verrichten in de 10 van Al ad’ha”. men vroeg, 'Niet eens jihaad voor de zaak van Allah?' Hij zei, 'Niet eens djihaad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en terugkwam met niks.” [‘hasan verklaard door sheich Al albani]

“Sa’id bin Djubair ging dan wanneer de 10 dagen begonnen zoveel moeite doen totdat hij het niet aankon.” zoals imam Al Mundhiri vermeldde.

Imam bn ‘Hadjar (moge Allah barmhartig met hem zijn) zei: “en het lijkt dat de reden dat de 10 dagen van Dhul ‘hidja zich onderscheiden van andere dagen, te maken heeft dat de moeders van de aanbiddingen in deze dagen samenkomen en dat zijn het gebed, het vasten, de liefdadigheid en de bedevaart. En dit komt niet voor in andere dagen. Nu is de vraag alleen geldt dit specifiek voor de pelgrim of is het algemeen voor iedereen? daar is twijfel over” [fat’h al bari]

Sheich al Mubarkfori (moge Allah barmhartig met hem zijn) zei: “…de uigekozen uitspraak is dat de dagen van deze 10 (dhul ‘hidja) het waardevolste zijn door de dag van ‘Arafah en dat de (laatste) 10 nachten van ramadan het waardevolste zijn door de nacht van Al Qadr, omdat de dag van ‘Arafah de beste dag van het jaar is en de nacht van Al Qadr de beste nacht van het jaar is…” [tu’hfat al a’hwadhi]
De hoge waarde van deze tien dagen is op vele dingen gebaseerd:

1. Allah zweert op ze, en een eed afleggen met iets geeft het belang en grote voordeel ervan aan.

Allaah zegt in de Qor'aan:

Bij de dageraad, en de tien nachten. {89:1-2}

Ibn 'Abbas, Ibn al-Zubayr, Mujahid en anderen van de eerste en latere generaties zeggen dat dit verwijst naar de tien dagen van Dhul Hijjah.

Imam Ibn Kathir zegt: 'Dit is een correcte mening.' En imam Al Qortobi zei: “oftewel de nachten van de 10 dagen van Dhul ‘hidja”

2. De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft verklaard dat dit de beste dagen van deze wereld zijn zoals we gelezen hebben in de eerste hadith.

3. De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) spoorde de mensen aan om goede daden te verrichten vanwege de deugdzaamheid van dit seizoen voor mensen over de hele wereld, en ook vanwege de deugdzaamheid van de plaats - voor de ‘hudjaaj (pelgrims) naar het Huis van Allah.

4. De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft ons opgedragen veel Tasbih ('SubhanAllah'), Tahmid ('Al Hamdulillah') en Takbir ('Allahu Akbar') op te zeggen gedurende deze tijd. 'Abdullah ibn 'Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft gezegd:

'Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allah en waarin goede daden meer geliefd zijn door Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahleel ('La ilaha ill-Allah'), Takbir en Tahmid.' [Ahmad 7/224; sahih verklaard door sheich Ahmed Shakir]]

5. Deze tien dagen omvatten Yawm 'Arafah (de Dag van 'Arafah) waarop Allah Zijn Religie volmaakt heeft. Het vasten op deze dag zal de zonden van twee jaar doen vervallen. Deze dagen omvatten ook Yawm al-Nahar (de Dag van het Offer), de beste dag van het hele jaar en van de Hadj, die handelingen van aanbidding op een manier combineert zoals op geen enkele andere dag.

6. Deze dagen omvatten de dagen van de Hadj.

Onder de goede daden waar de moslim naar zou moeten streven om deze te verrichten tijdens de eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn:

1. Vasten.
Het is Sunnah om te vasten vooral op de negende dag van Dhul Hijjah omdat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) ons aanspoorde om goede daden te verrichten gedurende die periode en vasten is één van de beste daden, zoals de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

'Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.' De mensen vroegen, 'Niet eens djihaad voor de zaak van Allah?' Hij zei, 'Niet eens djihaad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en terugkwam met niks.” [Bukhari 2/457]

Allah heeft het vasten voor Zichzelf gekozen zoals blijkt uit de hadith qudsi:

'Allah zegt: 'Alle daden van de zoon van Adam zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik ben Degene Die hem ervoor zal belonen.” [Bukhari 1805]

De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) vastte altijd op de negende dag van Dhul Hijjah. Hunaydah ibn Khalid heeft overgeleverd van zijn vrouw dat sommige van de vrouwen van de Profeet zeiden:

'De Profeet was gewoon om te vasten op de negende dag van Dhul Hijjah, op de dag van Ashura, op drie dagen van elke maand en op de eerst twee maandagen en donderdagen van elke maand.' [al-Nisaa'i 4/205 en Abu Dawud; Sahih 2/462]

Imam An-nawawi (moge Allah barmhartig met hem zijn) zegt: “het is zeer aanbevelenswaardig” (het vasten van deze dagen, exclusief de dag van ‘Eid op de 10e van dhul ‘hidja)”

2.Dhikr

Het is Sunnah om Takbir ('Allahu Akbar'), Tahmid ('Al Hamdulillah'), Tahlil ('La ilaha ill-Allah') en Tasbih ('SubhanAllah') te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhul Hijjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en Zijn naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allah de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zachtop.
Allah zegt in de Qor'aan:

Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. {22:28}

De meerderheid van de geleerden is het er over eens dat de 'vastgestelde dagen' de eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn vanwege de woorden van Ibn 'Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn): 'De 'vastgestelde dagen' zijn de eerste tien dagen (van Dhul Hijjah).' De Takbir mag de woorden 'Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ill-Allah; wa Allahu akbar wa lillahi'l-hamd' omvatten als wel als andere termen. Takbir is in deze tijd een aspect van de Sunnah dat vergeten wordt, behalve door een paar mensen. Deze Takbir zou hardop uitgesproken moeten worden om de Sunnah te doen herleven en als een herinnering aan de nalatende.

Er is onomstotelijk bewijs overgeleverd door imam Buchari (moge Allah barmhartighartig met hem zijn) dat Ibn 'Umar en Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hen zijn) gedurende de eerste tien dagen van Dhul Hidjah naar de marktplaats gingen om de Takbir te reciteren en de mensen reciteerden Takbir wanneer ze hen hoorden. Het idee achter het herinneren van de mensen om Takbir te reciteren is dat een ieder dit individueel zou moeten doen, niet in eenstemmigheid omdat daar geen basis voor is in de Shari'ah.

Het doen herleven van aspecten van de Sunnah die haast vergeten zijn is een daad die een immense beloning met zich meebrengt zoals wordt aangegeven met de woorden van de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam):

'Degene die een aspect van de Sunnah laat herleven dat vergeten is na mijn dood, hij zal een beloning krijgen evenredig aan dat van de mensen die hem volgen zonder dat het ook maar iets afdoet aan hun beloning.' [Tirmidhi 7/443; hasan]

4. Meer goede daden verrichten. Dit geldt in het algemeen, want goede daden zijn geliefd door Allah en zullen een grote beloning van Hem met zich mee brengen.

Wie niet de mogelijkheid heeft om de Hadj te verrichten, zou zichzelf deze gezegende periode moeten toeleggen op het aanbidden van Allah, salaat, Qur'aan lezen, Allah gedenken, smeekbeden verrichten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen tot wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding.

Zoals zeker ook het vergaren van kennis omtrent je geloof. de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“wie een weg inslaat om kennis te vergaren, Allah vergemakkelijkt voor hem daarmee een weg naar het Paradijs” [sahih Muslim]

5. Offeren

Eén van de goede daden die een persoon dichter bij Allah brengt gedurende deze dagen is het brengen van een offer. Wel dient men op te letten dat degene die een offer gaat brengen voorzichzelf of voor de ahl van zijn huis, dat het verboden is om wat van zijn haar of nagels te knippen of wat van zijn huid weg te halen als de Dhul ‘hidja is aangebroken, totdat de dag dat hij zijn offer gaat brengen. Dit omdat Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“Als jullie de maan zien van Dhul Hidja en degene van jullie wil een offer uitbrengen, dan mag hij niets van zijn haar of nagels weghalen totdat hij de offer heeft gegeven(geslacht).” [sahih Muslim]

Sheich Al ‘uthaymin (moge Allah barmhartig zijn) zegt:” als de 1e 10 dagen van dhul ‘hidja aanbreken en iemand wil de offer uitbrengen dan mag hij niks weghalen van deze 3 zaken, haren, nagels en huid…”

6. Oprecht berouw tonen.

Eén van de meest belangrijke dingen om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allah en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde opgeven. Berouw betekent terugkomen tot Allah en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, maar stevig vasthouden aan de waarheid door te doen waar Allah van houdt. Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

Berouw op speciale momenten is erg belangrijk want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is een ten alle tijden een plicht maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes insha'Allah.

Allah zegt in de Qur'aan:

Maar wat betreft wie berouw had en geloofde en goede daden verrichte: moge hij dan tot de welslagenden behoren. {28:67}


Lees ook deze stuk: De zegeningen van de eerste 10 dagen van
Dhoel-Hidjah