Uitspraken van de selef: inleiding


Alle Lof is aan Allaah Hij die Zijn Boodschapper stuurde met leiding en de ware religie, de zegeningen en de vrede zij met degene die de boodschap heeft verkondigd, en het toevertrouwde heeft uitgevoerd, de gemeenschap heeft geadviseerd en streefde omwille van Allaah met een werkelijke inspanning, onze Profeet Mohammed bin Abdillaah, hij heeft de gemeenschap gelaten op een duidelijk bewijs, haar nacht is [net zo duidelijk] als haar dag niemand wijkt er van af behalve een vernietigde. Vervolgens:

Voorwaar, van de gunst van Allaah -azza wa djall- voor Zijn schepping is dat Hij hen begunstigd heeft met de gunst van Islaam, het is de ware religie, en van het vastklampen aan het Boek en de Soennah. Allaah zei:  

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

{En houd jullie stevig vast aan het koord van Allaah en wees niet verdeeld.}

[aale ‘Imraan(3): 103]

En Allaah heeft voor deze gemeenschap mannen uitgekozen die de Soennah en haar athaar (sporen) van de Boodschapper van Allaah -salla Allaahoe alayhie wa sallaam- hebben overgeleverd en gevolgd, en hernieuwen van haar kenmerken wat met uitsterven bedreigd werd, en doen herleven wat gedood werd van haar licht, zij waren imaams (leiders) van leiding.

Zij hebben Soennah van de Boodschapper van Allaah -salla Allaahoe alayhie wa sallaam- verdedigd, de personen van innovatie bestreden en overwonnen hen met het Boek, de Soennah, en de uitspraken van de selef. En Allaah heeft betrouwbare mannen klaar gestoomd voor de overwinning van de Religie in elk tijdperk, en het bewerkstelligen van zijn wetgevingen in elke tijd. Mannen die zich vasthielden aan de waarheid wat voor tegenspoed hen ook overkwam. Zij waren geduldig op de Soennah hoe erg zij ook zwartgemaakt en lastig gevallen werden. Zij vrijwaardden die van de verdraaiing van de extremisten, het plagiaat van de vervalsers, de misinterpretatie van de onwetenden, en zij -rahiemahom allah- waarschuwden voor het omgaan met de personen van innovatie, het zitten met hen en het luisteren naar hun uitspraken.

De auteur heeft in dit gezegend boek teksten vanuit het Boek, de Soennah, en de uitspraken van de vrome voorgangers verzameld in belangrijke zaken [zoals] geloofsleer, de Soennah en het afwijken van de mensen van begeerte en innovatie. En hij heeft de algemene karakteristieken en methodiek van AhloeSoennah vermeld en hun verduidelijking van de karakteristieken en methodiek van de personen van innovatie. Hij heeft het pad van de vrome voorgangers en hun methodiek verhelderd voor degene die verlangt naar hun weg en hun leiding als doel heeft. Hij heeft dus tussen twee kaften (het boek) juwelen en profijten samengebundeld die degene die bescherming zoekt beschermen tegen tegenspoed en kwaad. Daarom heb ik in deze inleiding een paar van deze gezegende athaar vermeld ter herinnering voor de gelovigen.Abdellaah bin Mas’oed -rahiemaho Allaah- zei:

“Zuinig zijn in de Soennah is beter dan het streven in de innovatie.”

Al-Awzaa’ie -rahiemaho Allah- zei:
“Hou je vast aan de overleveringen van de selef zelfs al wordt je afgewezen door de mensen, en wees gewaarschuwd voor de meningen van personen zelfs wanneer zij die voor jou versieren met uitspraken!”
[ash-Sharie’ah: 63]

AbdelMaalik al-Maymoonie -rahiemaho Allah- zei:
“Imaam Ahmad, moge Allaah hem genadig zijn, zei tegen mij: O abaa al-Hassan, wees gewaarschuwd voor het spreken omtrent een zaak waar je geen voorganger voor hebt.”
[manaaqib al-Imaam Ahmad]

Aboe ‘Amr Mohammed ibn Dja’far ibn Hamdaan -rahiemaho Allaah- zei:
“Ik heb Aboe ‘Othmaan Sa’ied bin Isma’iel horen zeggen: ‘Wie de Soennah over zichzelf verplicht met uitspraak en daad zal met wijsheid spreken, en wie de begeerte over zichzelf verplicht zal met de innovatie spreken, Allaah zei:


وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ

{En als jullie hem gehoorzamen zullen jullie geleid worden.}

[an-Noer(24): 54]

[al-hiliyyah 10/244]• Van de verplichtingen: het vasthouden aan de groep van de moslims en hun leider en het waarschuwen voor afsplitsing:

Abdellaah bin Mas’oed -rahiemaho Allaah- zei:

“O jullie mensen, hou je vast aan het gehoorzamen en de groep,
want het is het touw van Allaah die Hij geboden heeft, en wat ze haten in de groep is beter dan waar ze van houden in afsplitsing.”

[al-Haakim: 4/555 en hij heeft die authentiek verklaard, al-Ibaanah: 133]

Aboe Dardaa-e zei:
“Het begin van hypocrisie bij een mens: is het beledigen van zijn leider.”

Al-Hasan ibn ‘Alie al-Berbehaarie -rahiemaho Allaah- zei:
“En het is niet toegestaan om de leider te bestrijden, noch het in opstand komen tegen hem zelfs al doet hij onrecht aan, en in de Soennah is niets te vinden over dat men de leider mag bestrijden, want hierin zit verderf van het wereldse en de Religie.”• Bij het plaatsvinden van fitan worden de geleerden onderscheiden, hun effect wordt duidelijk middels correcte handeling en de wijsheid in het spreken:

Al-Hasan al-Basrie -rahiemaho Allaah- zei:

“Voorwaar deze fitnah als die aankomt dan weet elke geleerde het, en als die al plaats gevonden heeft dan weet elke onwetende het.”
[ibn Sa’d 7/166]

Zakarayaa bin yahyaa bin Sabieh -rahiemaho Allaah- zei:
“Ik hoorde een man tegen Abaa bakr bin ‘Ayaash zeggen: ‘O Abaa Bakr wie is de Soennie?’ hij zei: ‘Diegene wanneer de begeerten worden vermeld hij niet fanatiek wordt omwille van iets daarvan’.” [al-Laalakaa-ie: 53, al-I’ticaam 1/114]

Ayyoob as-Sikhtiyaanie -rahiemaho Allaah- zei:
“Ik ken niemand vandaag de dag van de mensen van de begeerten die discussieert behalve [dat hij discussieert] met het meerduidige.” [al-Ibaanah: 2/501, 605, 609]

Wakee’ -rahiemaho Allaah- zei:
“Wie [de kennis van] hadieth vergaart om zijn mening sterker te maken,
dan is hij een persoon van innovatie.” 
[dam alkalaam wa ahlihie: 337]
Wakee’ zei:
“De mensen van begeerten schrijven niets op behalve wat in hun voordeel is.”
[dam alkalaam wa ahlihie: 338]• Van de verplichting voor de moslim is het volgen en het accepteren:

Az-Zoehrie -rahiemaho Allaah- zei:

“Van Allaah -azza wa djal- is de boodschap, aan de Boodschapper van Allaah -sallallahoe alayhie was allam- is de verkondiging, en aan ons is het accepteren.”
[al-Boekhaarie: 6/2738]

‘Isaam ibn Yoosef rahiemaho Allaah:
“Hou je vast aan de athaar, en wees gewaarschuwd voor de mening,
want voorwaar de mensen van de mening zijn de vijanden van de Soennah,
de overleveringen hebben hen moe gemaakt om ze te memoriseren.”

[dam alkalaam wa ahlihie: 324]

‘Othmaan ibn Haadir al-Azdie -rahiemaho Allah- zei:
“Ik kwam bij ibn ‘Abbaas -radia Allahoe ‘anhoe- binnen en zei vervolgens: ‘geef me raad’. Hij zei: ‘hou je vast aan rechtschapenheid, volg en innoveer niet, volg de overleveringen van de eersten en innoveer niet.’”
[as-Soennah: 29, dam alkalaam wa ahlihie: 334]


‘Abdoellaah ad-Daylamie -rahiemaho Allaah- zei:
“De eerste oorzaak van het verdwijnen van de Religie is het verlaten van de Soennah, de Religie verdwijnt [na het verlaten van] Soennah naSoennah, zoals een touw verdwijnt [na het loslaten van] kracht na kracht.”
[as-daarimie: 97, ibn waddaah: 73, al-Laalakaa-ie: 127]

• Omtrent het waarschuwen voor ahloel-bida’ en het samen zitten met hen:

Ahmad ibn Hanbal -rahiemaho Allaah- zei:

“Het is niet toegestaan voor iemand om met ahloel-bida’ (mensen van innovatie)
samen te zitten, te mengen en als vriend te nemen.”
[al-Ibaanah: 495]
Ahmad ibn Hanbal -rahiemaho Allaah- zei in zijn brief aan Mosaddad:
“Raadpleeg nooit een persoon van innovatie omtrent je Religie,
en vergezel hem niet tijdens jouw reis.”  [al-adaab ashar’ieyyaah: 3/578]
Ibn Radjab zei:
“Wat betreft de mensen van innovatie en dwaling en degene die de geleerden imiteert en niet tot hen behoort, dan is het toegestaan om hun onwetendheid te verduidelijken, en hun fouten te openbaren als waarschuwing voor het volgen van hen.” [al-Ibaanah: 371-372]
 

‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas -radia Allahoe ‘anhoemaa- zei:
“Zit niet met de mensen van begeerten want voorwaar het samen zitten met hen is verziekend voor de harten.” [al-Ibaanah: 403]

Ayyoob as-Sikhtiyaanie -rahiemaho Allah- zei: aboe Qilaaba zei tegen mij:
“Laat de mensen van begeerten niet aan jouw gehoor komen
zodat ze erin stoppen wat ze willen, en daardoor je hart veranderen.”

[al-Ibaanah: 375]
Ibraahiem an-Nakha’ie -rahiemaho Allaah- zei:
“Zit niet met de mensen van begeerten, want voorwaar het samen zitten met hen doet het licht van geloof verdwijnen, en pakt de goedheid van de gezichten af, en plant haat in de harten van de gelovigen.”

Vervolgens:


Dit boek getiteld: “lam addar almanthoor min al-qawl alma-e-thoor fie al-i’tiqaad was-Soennah” bevat een gezegende verzameling en unieke selectie van de uitspraken van de vrome voorgangers in belangrijke en geweldige hoofdstukken en zaken die men nodig heeft in elke tijd, vooral in tijden van fitnah, en de auteur -wafaqaho Allaah (moge allaah hem succes schenken)- heeft athar na athar en bewijs na bewijs vermeld; om de onbekommerde te waarschuwen; de vergetende te herinneren; de onwetende te onderwijzen en het bewijs te leveren tegen de hoogmoedige.

Het is een gezegende inspanning. De auteur de shaykh: Jamaal ibn Forayhaan al-Haarithie, wordt bedankt voor zijn verzameling en selectie.

Wij vragen Allaah -verheven is Hij- om dit boek te zegenen en andere profijtelijke inspanningen in het openbaren van de waarheid en doen zegevieren van de Soennah.

De zegeningen en de vrede zij met Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.


minister van islamitische zaken
Saalih bin ‘AbdelAziez bin Mohammed ale ash-Shaykh


bron: http://www.an-nasieha.nl/upload/Selectie_athaar.pdf