Islam is onze godsdienst.Hoofdstuk 2: Islam is onze godsdienst.

Vraag: Wat betekent islam?

Antwoord: Totale overgave aan de Eenheid van Allaah(met tawhied), door Hem onherroepelijk te gehoorzamen en (jezelf) te ontdoen van (alle manifestaties van) Shirk.

Vraag: Noem de hadtih die de 5 zuilen aanhaalt.

Antwoord: 'De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen): (1) de getuigenis (shahaadah) dat er niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden buiten Allah, en dat Moeh'ammed de boodschapper is van Allah, (2) het verrichten van as-salaat (het gebed), (3) het betalen van de zakaat, (4) de bedevaart (h'adj)naar het Huis (in Mekkah), en (5) het vasten in de maand Ramadhaan.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.]

Vraag:
‘’La illaaha illa allaah’’ in welke deel van de zin zit de ontkenning en de bevestiging, en leg uit waarom?

Antwoord: De betekenis van: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah” is:

Niets of niemand” is een ontkenning (van goddelijkheid) van al datgene wat naast Allaah aanbeden wordt.

Behalve Allaah” is een bevestiging dat de aanbidding alléén voor Allaah is toegestaan, zonder in de aanbidding tot Hem enige deelgenoten aan Hem toe te schrijven. Niets of niemand van Zijn Schepping is dus een handlanger van Hem!

Vraag: Accepteert Allaah van de mensen een andere religie dan de islam, kom met bewijs? 2 koran verzen en 1 hadtih.

Antwoord: Nee en de argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.... (Al-Maaidah: 3.)

En Allaah Ta’ala zegt,

Voorwaar, de Religie bij Allaah is Islaam…” [Soerah Aali-`Imraan (3): 19]

En Allaah Ta’ala zegt,

Zouden zij een andere Religie dan die van Allaah zoeken, terwijl al hetgeen in de hemelen en op de aarde is zich gewillig en ongewillig aan Hem moet overgeven? En tot Hem worden zij teruggekeerd.” [Soerah Aali-`Imraan (3): 83]

En er komt in een hadieth (het volgende) voor:

Bij Allaah, als Moesaa nog zou leven, dan had hij geen andere keuze dan mij te volgen.”

Vraag: De getuigenis ofwel de eerste zuil, leg dit uit in minimaal 5 zinnen wat het inhoudt.

Antwoord: De getuigenis, dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is (Shahaadah).

De argumentatie voor de Shahaadah is, Ta’ala’s Uitspraak: Allaah getuigt dat er geen god is dan Hij, en (ook) de engelen en de bezitters van kennis , standvastig in de gerechtigheid. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. (Soerah ali Imraan: Vers 18)

De betekenis van Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah is: Niets of niemand is een ontkenning (van goddelijkheid) van al datgene wat naast Allaah aanbeden wordt. Behalve Allaah is een bevestiging dat de aanbidding alléén voor Allaah is toegestaan zonder in de aanbidding tot Hem enige deelgenoten aan Hem toe te schrijven. Hij heeft dus ook geen partner(s) in Zijn Koninkrijk!

De argumentatie voor de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Het doet hem pijn om jullie te zien lijden (in deze wereld en in het Hiernamaals), vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig. (Soerah Towbah Vers 128)

De bedoeling van de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, is: Dat (je) zijn bevelen moet gehoorzamen en in al zijn informatie en toelichting gelooft , en zorgt dat (je) alles wat hij ons heeft verboden of voor heeft gewaarschuwd vermijdt, en dat je Allaah alléén op die manier aanbidt zoals hij dat heeft vastgesteld!