Advies aan degenen die beproefd zijn met liefde voor beroemdheid en aanzien


Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaah,

Dit is een geweldige post op Sahab die geplaatst is door de edele broeder 'Abdessamad al-Hollandie. Een geweldige uitspraak en advies van Shaykh Sulaymaan ar-Ruhaylie voor de mensen die beproeft zijn met de ziekte van "het houden van bekendheid" en "zichzelf vroegtijdig naarvoren werpen voor dawah" een aantal zaken die zeker benoemingswaardig zijn en onderstreept dienen te worden zijn de volgende zaken:

- "Wanneer iemand van bekendheid en tasador houdt en dat de mensen zich om hem heen verzamelen en dat hij het gevoel heeft dat de mensen hem nodig hebben, dan is hij met een ernstige ziekte beproeft"

Ook onderstreept de Shaykh -hafidahoe Allaah- de ziekte van het het haastig zijn in het uitvaardigen van Fataawa terwijl men hiervoor niet bevoegd is.


Advies aan degenen die beproefd zijn met liefde voor beroemdheid en aanzien
{1}


Shaych Doctor Sulaymaan Bin Saliemu Allah ar-Rohaylie - Hafidahu Allah Ta'aala


Tussen de les door wil ik graag mijn broeders herinneren aan iets, (waarover) ik Allaah vraag om daarin goedheid en profijt te plaatsen. En dat is:

Het behoort tot de grote calamiteiten en zware barrières op de weg van het kennis opdoen, en het bewandelen (van de weg) van het kennis opdoen, en de zoektocht van toenadering naar Allah - 'Azza wa Jall: het houden van aanzien, houden van beroemdheid en een extreem verlangen dat mensen behoeftig aan hem zijn. Dit behoort tot de grote calamiteiten, en de Profeet sallahu 'alaihi wa sallam zei:

"Vergaar geen kennis om te kunnen concurreren met de geleerden, en te debatteren met de dwazen, en om in de beste plaats te zitten. Wie dit doet, zijn verblijfplaats zal het vuur zijn, het Vuur." {2}

En de Vrome Voorgangers - moge Allah Tevreden met hen zijn, hielden niet van bekendheid. En hielden er niet van om genoemd te worden, ondanks hun liefde voor het opkomen van de Waarheid. Ayoub as-Sagtaani zei: ''Ik werd [prijzend] genoemd, maar ik hou er niet van om [prijzend] genoemd te worden.'' En het is over hem vermeld dat als hij op pad ging [om bv. kennis te vergaren], dat hij de weggetjes nam waar hij niemand kende. Zelf zo, dat sommigen zeiden: ''Ik weet niet hoe hij hiermee goed terecht is gekomen.'' En Imam Ahmad -moge Allah 'Azza wa Jall hem begenadigen, zei: ''Ik wenste dat ik mij bevond in de bergpassen van Mekka [om niet gekend te zijn bij de mensen].'' En hij zei tegen zijn zoon: ''Ik wenste dat niets van dat aan mij werd toegeschreven, maar ik ben beproefd door beroemdheid.'' Hij noemde het een beproeving, hij rekende het tot een beproeving. Daarom is het aan de student van kennis om kennis op te doen met nederigheid, des te meer kennis hij bezit des te meer zijn nederigheid verhoogd.

Vandaar toen Imaam Ahmad - moge Allah hem Barmhartig zijn, vermeldde dat het opdoen van kennis geen gelijkenis kent– t.o.v. de (andere) extra aanbiddingen , voor wie de intentie correct is. Werd er tegen hem gezegd: ''Hoe corrigeer je de intentie?'' Waarop hij zei: ''Hij vergaart het (de kennis ) met nederigheid en neemt zich voor om nuttig te zijn voor zichzelf.'' Dus de student van kennis dient zich in te zetten om nederig te zijn in het opdoen van kennis. En zich in te zetten voor geborgenheid, want geborgenheid wordt door niets overtroffen. Vandaar dat de (vrome) voorgangers niet wedijverden in het uitspreken van Fatawa, en wedijverden niet in het laten zien van kennis – integendeel, de ene verwees naar de andere. Zo werd er een Fatwa aan hem voorgelegd, terwijl hij het antwoord weet verwijst hij de vraagsteller door naar een andere. En het zou het kunnen dat deze het weer naar aan een andere doorverwijst, zoals dat plaatsvond met sommige Metgezellen – moge Allah Tevreden met hen, de laatste (van het rijtje) spreekt een Fatwa uit voor een persoon, waarna hij (deze persoon) weer terugkeert naar de tweede waarop deze zegt: ''Hetgeen hij zei, zeg ik ook.'' Vervolgens gaat hij naar de eerste, waarop deze zegt: ''Hetgeen hij zei, zeg ik ook.'' Zij waren niet onwetend over het antwoord, maar zij stuurden de Fatwa door naar andere Geleerden waarvan zij wisten dat zij (meer) kennis en inzicht bezaten! {3}

Als de student van kennis wordt beproefd met de liefde voor aanzien en beroemdheid, en dat de mensen om hem heen verzamelen en een extreem verlangen om behoeftig te zijn voor de mensen, dan is hij beproefd met een grote kwaal. En niet veel later zie je hem standvastige, betrouwbare Geleerden waar de mensen van geborgenheid voor getuigen met goedheid, lasteren. Het moet wel zo zijn dat dit hem zal leiden naar het belasteren van de grote Geleerden, de betrouwbare, de mensen van goedheid, de mensen van de rechte Leiding, zoals onze grote Geleerden van de 'commissie van Grote Geleerden', en de 'Permanente commissie'. En andere Grote, zoals Shaych Saalih Ale Shaych, Shaych Abdel Mohsin al-Abbaad, Shaych Rabee' al-Madkhalee, Shaych 'Ubayd al-Jabiree, Shaych Saalih as-Soheemy, en anderen dan hen, vele anderen die de studenten van kennis wel kennen. En je ondervindt in zijn manier van spreken wat erop duidt dat hij hen belastert, niet om de Deen bij te staan, maar omdat hij hen ziet als een obstakel op de weg van het bekend (willen) worden!

Daarom, o broeders, als Geleerden een kwestie of een persoon bekritiseren, dan zie je in hun kritiek liefde voor de Religie, en het laten opkomen van de Waarheid en weerleggen van de valsheid. Zoals je dit duidelijk ziet in de weerleggingen van Shaych Rabee' al-Madkhalee. Als de rechtvaardige, de weerleggingen van de Shaych leest, ondervindt hij daarin liefde voor het opkomen van de Waarheid, bereidwilligheid [voor het goede], praktisering [van de Religieuze richtlijnen], ondersteuning [aan de Religie], terwijl hetgeen je vindt in de woorden van sommige wijst op innerlijk gehuiver [om indruk te maken]. En niet veel later beaamd hij dit ook, zegt hij: ''Elke keer als wij iets tegen hen [de mensen] zeggen, zeggen zij: 'De Geleerden zeggen niets, de Geleerden verduidelijken niet, waarom zeg jij niets?!' Waarop hij vervolgens niet veel later de mensen benadert met een geïnnoveerde (geloofs)kwestie. Want hij, zoals dat overgeleverd is van Ibn Mas’ud – moge Allah Tevreden met hem zijn, zegt: ''Wat mankeert de mensen dat zij mij niet volgen, ik heb de Quran gememoriseerd, ik heb kennis vergaard, zij volgen mij niet totdat ik een (geloofs)kwestie innoveer'', waarop hij voor hen iets innoveert waarmee hij bekendheid zoekt. Of hij vervalt in de innovatie van doordrijven in Takfir, of hij komt met een innovatie dat hetgeen waarop Ahlu Sunnah wal Jamaa’ah zich op bevindt, overtreedt – van de verschillende innovaties, waarmee hij beroemdheid zoekt en welgekend wilt worden. En als de Geleerden hem verduidelijken dat het een innovatie is, is hij (daartegen) hoogmoedig en weerlegd hij hen. Géén weerlegging met Waarheid, maar weerlegging met valsheid!

Ik zeg dit, o broeders, als advies voor mijzelf en wat ben ik daar behoeftig aan toe, en als advies voor mijn broeders, zodat wij niet vervallen in deze beproeving.

Ik vraag Allah 'Azza wa Jall bij Zijn Schone Namen en Perfecte Eigenschappen, dat Hij degene die hierin is vervallen geneest, en hem terugvoert naar de Rechte Leiding, de Waarheid, de Soennah en hem maakt tot de rolmodellen van de Sunnah, en dat Hij ons weerhoudt van het kwaad van deze beproeving. En dat Hij ons recht geleid maakt, dat wij houden van het Goede en haar mensen, en dat wij de Waarheid ondersteunen en haar mensen.

Dit woordje zei ik n.a.v. een vraag die mij gesteld werd door één van de studenten van kennis omtrent dit onderwerp. Ik vraag Allah 'Azza wa Jall dat Hij in mijn woorden de Waarheid plaatst, en dat Hij het deugdelijk en proftijvol maakt!

{1} Voetnoot vertaler: Dit advies gaf de Shaych, hafidahu Allah, in één van zijn lessen in Moskee Bani Salama in de stad van de Profeet sallahu 'alaihi wa sallam op 27-09-'11. De oorspronkelijke bron is te vinden op de volgende link:

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=123584

{2} Voetnoot vertaler: Overgeleverd door Ibn Majah (255)

{3} Voetnoot vertaler: Zoals dit ook te horen is aan het einde van de volgende video:

Het scheren van de baard - Shaykh Saalih as-Suhaymee

http://www.youtube.com/watch?v=5Ves-8At13w