Djama’atoel-Ichwaan al-Moeslimien


Shaykh Saalih aal'Shaikh over Ichwaan al-Muslimien

Wat betreft Djama’atoel-Ichwaan al-Moeslimien…

De opvallendste en duidelijkste herkenningsteken bij hun verkondiging zijn; Geheimzinnigheid, stilzwijging (van waar men werkelijk op zit) en verkleuring (wispelturigheid). En het zoeken van toenadering tot degene waarvan zij denken dat hij hun van nut kan zijn. Het verbergen van hun werkelijke geaardheid, in de zin dat zij als een soort van Batieniyah zijn (geheimzinnige Shi’a sekte)

Hun werkelijke geaardheid is dus onduidelijk. Een aantal van hun gaat voor een langere tijd met een aantal van de geleerden en shaychs om terwijl deze geleerden hun werkelijke geaardheid niet kennen. Zij openbaren alleen bepaalde van hun uitspraken en verbergen andere (uitspraken). En zij geven niet alles waar zij van overtuigd zijn prijs!

En van de tekenen en fundamenten van deze sekte is;
Dat zij de hersenen van hun volgelingen proberen te sluiten voor het luisteren naar alle uitspraken die hun manhadj tegengaan. Zij gebruiken voor dit ‘sluiten’ verschillende manieren. Waaronder het opvullen van alle tijd van de jeugd zodat ze van ’s ochtends tot ’s avonds bezig gehouden worden en geen andere (tegen hun methodiek ingaande) uitspraken kunnen horen.

En hieronder valt ook; dat zij waarschuwen voor een ieder die hen bekritiseert. Dus wanneer zij iemand zien die hun manhadj en manieren kent, en hen vervolgens begint te bekritiseren. En de jeugd begint te waarschuwen tegen het meedoen met het kwade Hizbieyah (partijvorming). Beginnen zij gelijk op verschillende manieren voor hem te waarschuwen. Soms door hem te beschuldigen, soms door over hem te liegen, soms door hem te belasteren met zaken waarvan hij vrij is, terwijl zij weten dat dit een leugen is. En soms vinden zij een fout van hem die ze dan misbruiken, om hem een slechte naam te bezorgen.

Door deze fout zo op te blazen dat de mensen op deze manier weerhouden worden van het volgen van de Leiding en de Waarheid. Zij lijken hiermee op de afgodenaanbidders –in een van hun eigenschappen -. Want ook zij riepen op openbare plekken over de Boodschapper van Allaah dat hij een Sabier is en dat hij dit en dat heeft totdat ze de mensen weerhielden van het volgen van hem.

Wat al-Ichwaan al-Moeslimien ook van anderen onderscheidt is dat zij de Soennah niet respecteren en niet van de volgelingen van de Sunnah houden. Ook al laten zij daar over het algemeen niets van blijken.

Toch is het zo dat zij in werkelijkheid niet van de Sunnah houden noch een goed woord over hebben voor haar volgelingen. En ik heb dit bij een aantal volgelingen van deze sekte opgemerkt, en anderen hebben (dit ook gemerkt) in hun omgang met hen. (Dit valt op te maken uit het feit dat) Toen er ( op een keer) aanstalte werd gemaakt om te lezen uit een van de boeken van de Sunnah, zoals Sahieh al-Boecharie.

En toen er in bijzijn van een aantal Shaykhs uit een aantal boeken werd gelezen. Zij oppasten en zeiden: ‘’ Dit is niet nuttig voor jou!’ Wat heeft Sahieh al-Boechaarie nou voor jou? Wat voor een nut hebben deze Hadieth voor jou? Kijk eens naar die geleerden, wat is hun situatie? De moslims bevinden zich in deze en die (slechte) situatie… In de zin dat zij het onderling niet goedkeuren om de Sunnah te onderwijzen of haar volgelingen lief te hebben. Los van het (onderwijzen van het) fundament der fundament, en dat is de Geloofsovertuiging.

En een van hun tekenen is ook: dat zij zichzelf inzetten om de (staats) macht in handen te krijgen. En dat door hun hoofden als voorwerpen (middelen) te gebruiken waarmee ze (het leiderschap) bereiken. Soms zijn deze hoofden algemeen ontwikkeld, en soms zijn deze hoofden organisatorisch ontwikkeld. In de zin dat zij zichzelf koste wat het koste inzetten en elkaar steunen en helpen zodat zij de macht op wat voor manier dan ook in handen krijgen. Zelfs wanneer de weg daartoe eigenlijk gesloten is en hij alleen een gedeelte van die macht(post) bereikt zodat zij via deze post invloed kunnen uitoefenen. En dit moet wel samengaan met Hizbieyyah (partijvorming) In de zin dat zij degenen die in hun groep zitten dichtbij elkaar brengen en degenen die er niet inzitten afstoten.

Er wordt gezegd: die persoon, nee hij moet verwijderd worden, hij mag geen privileges krijgen, hij mag geen mogelijkheid krijgen om te kunnen onderwijzen. Waarom? De bedoeling is, dat er commentaar op hem is! Wat is dit commentaar? Hij is niet van de jongens… niet van de Ichwaanies..enzovoort. En dit houdt in dat zij liefhebben en haten, omwille van de partij of groep.

Dit is precies zoals in de hadieth op gezag van Al-Haarith al-Ash’arie, dat de profeet sallallahoe aleihi wa sallam heeft gezegd: ‘Degene die uitnodigt naar de gewoonte van al-Djaahilieyyah, is voorzeker van de groep van de Hel.’

Hij (al-Haarith) vroeg:
‘’Zelfs wanneer hij bad en vastte?’’. Hij zei: ‘ Zelfs wanneer hij bad en vastte!’ Nodig dus uit naar de uitnodiging die Allaah heeft nagelaten en waarmee Hij jullie moslims, gelovigen en dienaren van Allaah heeft genoemd. ‘En het is een authentieke overlevering.

En ook wat is overgeleverd in de bekende overlevering waarin hij tegen degene die de Moehaadjirien trots inblies en tegen de andere die de Ansaar trots inblies zei (stamstrijd opstookte). ‘Een uitnodiging naar al-Djaahilieyyah? Terwijl ik tussen jullie ben?’

Terwijl de benamingen ‘al-Moehaadjirien’ en ‘al-Ansaar’ twee islamitische toegestane benamingen zijn. Maar toen er liefde en vijandschap aan deze benamingen verbonden werd en er met deze twee benamingen om steun gezocht werd overschreed deze steun de algemene benaming ‘Islaam’ en werd het een uitnodiging naar al-Djaahilieyyah. En er is bij hen ( Ichwaan al-Moeslimien) behoorlijk veel van deze Djaahilieyyah aanwezig.

Het is daarom aan de jeugd, om op de beste en voorbeeldigste manier oplettend te zijn over deze zaak. Zodat er leiding zal zijn naar de weg van Ahloes-Sunnah wal-Djamaa’ah en naar de manhadj van de Vrome Voorgangers.

Zoals Allaah de Verhevene heeft bevolen in Zijn Uitspraak:
Nodig uit naar de weg van jouw Heer met wijsheid, een goede vermaning en beredetwist hen met dat wat het beste is. (16:125)
Zie op youtube de andere vertaalde uitspraken van de volgende geleerden over Ichwaan al-Moeslimien.
-Shaikh Bin Baaz
-Shaikh al-Luhaydaan
-Shaikh Albanie
-Shaikh Fawzaan
-Shaikh Muqbil
-Shaikh AbdulMuhsin al-Abbaad
-Shaikh Abdullah alGhudayaan


En voor (nog!) meer over Ichwaan al-Moeslimien zie
www.sincerehearts.nl
Onder het kopje ‘Minhadj’

Bron audio:
www.fatwa1.com/anti-erhab/