Zij zijn de mensen van Fitnah!


Shaykh Khaalid ar-Raddaadi doceert en is hoogleraar aan de Islamitische Universiteit in Medinah Al-Munawwara.

Vragensteller
: Salaam aleikum. Shaykh Khaalid Ar-Raddaadi?

Shaykh Khaalid Ar-Raddaadi: Wa aleikum salaam wa rahmatullaah wa barakaatuhu. Ja, moge Allaah jou laten leven.

Vragensteller: Shaykh, ik heb wat vragen. Is het mogelijk dat ik deze nu stel?

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Begin maar, moge Allaah jou zegenen.

Vragensteller: Shaykh, wat is het oordeel over de uitspraak dat het toegestaan is voor ons hier in het land van ongeloof. Om de leiders van de islamitische landen uit te schelden en hun zonden te noemen. Omdat wij geen eed van gehoorzaamheid (bay’ah) bij hen hebben afgelegd en zij zijn onze regeringsleiders niet.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Dit is niet toegestaan. Het uitschelden van de leiders en hen in het openbaar te lasteren. En hen aantasten. Dit is niet volgens de methodologie van de Voorgangers. Het uitschelden van de regeringsleiders vanaf de preekstoelen, hen aantasten en berispen. Dit is niet volgens de methodologie van de Voorgangers. De methodologie van de Voorgangers (is); De islamitische leider.. als er een islamitische leider is met fouten adviseren zij hem volgens het voorgeschreven advies, dat de Profeet sallallaahu ‘alayhi wa sallam heeft bevolen; Hij zei: Degene die zijn leider wil adviseren, laat hem dit niet in het openbaar doen. Dus dit zo in het openbaar, dat is niet toegestaan. Dit is van de methodologie van de Khawaaridj en de Hizbies en hun soortgelijken.

Vragensteller: Geldt deze regelgeving ook voor ons hier in het land van ongeloof?

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Ja, ook in het land van ongeloof is het uitschelen van de leiders niet toegestaan en het zich bezig houden hiermee. Want het uitschelden van de leiders, de enige bedoeling hiervan is chaos veroorzaken en het splitsen van de gemeenschap. En het ophitsen van de mensen tegen de regeringsleiders. En wij zien wat er is gekomen van dit ophitsen. De ongelovige bezetter is gekomen en heeft de islamitische landen bezet. En hij heeft er wijdverspreide verderf veroorzaakt. Deze leider, met zijn onderdrukking en onrecht. Geduld met hem is vereist, hem adviserend op de beste wijze. Het naleven van de voorgeschreven manieren hierbij. Maar wat betreft dit soort zaken, het (slecht) spreken over de leiders. En het verzamelen van hun woorden, daden, bloed en eer. En dit verspreiden onder de mensen. Wat is de bedoeling hiervan? Dit vermeerdert slechts opsplitsing en het slechte.

Vragensteller: Er zit geen goedheid in. Ja, Shaykh.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Ja er zit geen goedheid in. Degene die Saddam trachten te overmeesteren en hem uitscholden, vervloekten en hoopten dat hij zou verdwijnen. Toen hij weg was, wat gebeurde er toen? Er is iets slechters ervoor in de plaats gekomen. Er zit een les in de geschiedenis. Maar deze mensen trekken er geen lering uit. De weg van de Khawaaridj, de weg van de mensen van innovatie. Ze hebben verschillende bronnen en begeerten. Ze verzamelen zich rond het zwaard. Voor het doden van de sultan en het in opstand komen tegen hem.

Vragensteller: Ja, moge Allaah u met het goede belonen, Shaykh. Een andere vraag, wij respecteren en houden van alle geleerden van de Sunnah, zoals Shaykh Bin Baaz, Shaykh Albanie, Shaykh Muqbil, en alle Lof is aan Allaah, de andere geleerden. En we zijn niet te fanatiek gehecht aan één van hen. Maar hier zijn er sommige mensen, die ons ‘Rabe3een’ noemen en ‘Madaakhila’ omdat wij Shaykh Rabee’ en Shaykh Ahmed an-Nadjmi als geleerden van de Sunnah zien en we houden van hen. Dus hoe zit het, o Shaykh? Hebben Shaykh Rabee’ en Shaykh Ahmed an-Nadjmi een methodologie, anders dan de methodologie van onze geleerden en Voorgangers van deze ummah?

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Zonder twijfel, zonder twijfel dat zij op de methodologie zijn van de geleerden van de Ummah. En overeenkomstig aan waar de geleerden op zijn zoals Shaykh Albanie en Shaykh Bin Baaz en al-‘Oethaymien. En allen prijzen zij deze (2) geleerden, deze Shaykhs zijn geprezen. En ze hebben hun plek, en een status van kennis. En een gerespecteerde plek van kennis en da’wah. En allen prijzen zij deze (2) geleerden, deze Shaykhs zijn geprezen. En ze hebben hun plek, en een status van kennis. En een gerespecteerde plek van kennis en da’wah. Niemand lastert over hen behalve een persoon met een bepaalde bedoeling, een slechte. Als er iets gebeurt, een fout of iets dergelijks. Dan is dit geen aanleiding om een geleerde te lasteren en te beschimpen. En zij zijn geleerden, en voor hen is hun plek, en het in beschouwing nemen van hun status, en het respecteren van hen. En niemand spreekt kwaad over hen, behalve een persoon in wiens hart een neiging tot valsheid is of begeerten. Maar er is een verschil. Tussen het respecteren van een geleerde, en het waarderen en in achting nemen van hem. En tussen het verheiligen van hem en het soms nemen van zijn uitspraken zonder bewijs of excuus. (einde woorden van de Shaykh)
Daarna werd er aan de Shaykh een uitspraak voorgelegd die Fawaz Jneid deed over Shaikh Rabee’. Zie de video “Fawaz vs de grote geleerden” waarin deze en vele andere dwalende uitspraken van fawaz te zien zijn.

Vragensteller: Ja, moge Allaah u belonen met het goede Shaykh. We hebben hier in Nederland een persoon die zegt dat Shaykh Rabee’ een man van fitnah is en zus en zo.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Bij Allaah, zij zijn de mensen van fitnah. Shaykh Rabee’ is geen man van fitnah. Shaykh Rabee’ is een man van de Sunnaah. En hij is gekend voor de Sunnah en wat erbij hoort. Maar omdat hij zaken duidelijk maakt en spreekt over de mensen van innovaties en partijgeest (Hizbies). En hij hen goed ontmaskert. Dit heeft hen zorgen gegeven en zeer gespannen en ongerust gemaakt. En daarom proberen zij de Shaykh (Rabee’) neer te halen en hem te beschadigen. En ver, ver weg (is hetgeen dat zij willen).

Vragensteller: Bedankt, moge Allaah u zegenen Shaykh. Want hier in Nederland komen die hizbies met veel shubuhaat (twijfels). Tot het niveau dat nu, een jongeman een aanzoek heeft gedaan bij een vrouw. En toen zij hoorde dat hij Shaykh Rabee’ en Shaykh Ahmed an-Nadjmi als geleerden van de Sunnaah ziet.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: En toen?

Vragensteller: Verwierp zij het aanzoek en zei dat ze geen ‘Rabee3ee’ wilde trouwen. Dus hoe zit het dan, o Shaykh wat is uw advies?

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Dat hij wat vond? Wat?

Vragensteller: Toen hij werd gevraagd over Shaykh Rabee’ en Shaykh Ahmed an-Nadjmi zei hij “dat zijn geleerden van de Sunnaah”. En zij zegt dat ze niet zo’n persoon wil trouwen.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: We vragen Allaah om hem er iets beters voor in de plaats te geven dan haar. Zij weigerde, ze is een meskina (zielig persoon), onwetend. Ze weigerde, haar weigering.. ze is een zielig persoon. En we vragen Allaah hem er iets beters voor in de plaats te geven. En zo zijn deze mensen. Ze voeden hun volgelingen op met het kwaadspreken over Shayhks. En vooral de Shaykhs die de manieren van de hizbies verduidelijken. En hun wegen en hen weerlegd en hen ontmaskerd. Deze Shaykhs willen ze niet en ze houden niet van hen. Ja. Een leugenachtig doen ze alsof ze met Shaykh al-Albani en Ibn al-‘Oethaymien en anderen zijn. Maar kijk in de fatwa’s van Shaykh al-Albani en al-‘Oethaymien en Shaykh Bin Baaz, over het verbod om in opstand te komen tegen de leiders, en het (slecht) spreken over hen, en het voor ongelovig verklaren. Zij komen niet overeen met de geleerden op deze punten, maar ze komen overeen met andere mensen. Het zijn mensen van begeerten (Ashaab oel-Hawaa). Ze (nemen) en spreken van de fatwa’s en Shaykhs wat met hen overeenkomt. En ze berispen degene die van hen verschilt, en over hen spreekt (hen weerlegd). Ja.

Vragensteller: Ja, dat is wat we zien, o Shaykh. Shaykh, als een van de grote betrouwbare geleerden over een persoon zegt dat hij Khaaridji of Hizbi of innoveerder is. Is het dan verplicht voor ons om deze persoon te verlaten? Of zijn wij stil over hem totdat het duidelijk wordt, en het bewijs…?

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Als deze geleerde gesproken heeft. En een geleerde is niet gekend behalve dat hij spreekt met bewijs. En hij het duidelijk heeft gemaakt, en zijn uitspraak is juist. En er is geen tegenspreker te vinden. Dan is het verplicht de uitspraak van deze geleerde te nemen, (alles) in beschouwing nemend. Ja, want hier is er een djarh (misprijzing), vooral als het een uitgelegde misprijzing (djarh mufassar) is, verduidelijkend. Vooral als het gaat om degenen die spreken over ‘Adnaan ‘Aroer en zijn soortgenoten. Aroer, dit is een grote verderfzaaier. Aroer, dit is een man, een grote verderfzaaier.

Vragensteller: Bij Allaah, dit (probleem) is wat we hier in Nederland hebben, Shaykh.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Hij heeft verdorven stelregels. “We adviseren en we bekritiseren niet.” En valse zaken, en de geleerden hebben over hem gesproken. Al-Abbaad, Shaykh Abdul Muhsin al-Abbaad heeft over hem gesproken. En zij beweren dat zij van Shaykh Abdul-Muhsin houden. Maar zij zijn leugenaars, zij nemen zijn uitspraak niet aan over Aroer. En Shaykh al-Ghudayyaan heeft over hem gesproken, en Shaykh al-‘Oethaymien en Shaykh al-Fawzaan en Shaykh Rabee’. Deze zijn voldoende. Dit zijn rechtvaardigen en bergen (van kennis). Verlaat dit, schenk geen aandacht aan Aroer en anderen.

Vragensteller: Ze komen met een prijzing voor hem van Shaykh Albanie moge Allaah hem genadig zijn.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Zo zijn ze. Ze komen met oude prijzingen, en prijzingen die begrensd (beperkt) zijn. En ze houden daaraan vast, alsof de prijzing betekent dat hij 100 procent veilig is (voor het vallen in fouten). Nee, deze prijzing was in een bepaalde periode. Uitspraken van de geleerden, ze hebben over hem gesproken en hem laten vallen. Een tijd geleden, niemand geeft er nog aandacht aan. Nu willen ze het nog een keer proberen. Ze willen deze persoon (Adnan Aroor) belangrijk maken. En zijn volgelingen, Ahmed Salaam (Aboe Soehaib) en degenen die op hun weg is.

Vragensteller: Soebhan’Allaah, deze Ahmed Salaam zorgt voor veel onrust hier in Nederland, vooral voor de jongeren, Shaykh.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Allaah is Degene Die om Hulp wordt gevraagd. Allaahoel-Moesta’aan, Allaahoel-Moesta’aan. Pas op voor deze mensen! Op jou is het blijven bij de geleerden, die gegrondvest zijn in de kennis, de groten. En neem afstand van deze mensen, want hun weg is bekend.

Vragensteller: Alle lof is aan Allaah, we hebben hier sommige studenten die op de methodologie van de Voorgangers zijn. En alle lof is aan Allaah.

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Alle lof is aan Allaah. We vragen Allaah om nut te brengen voor jullie en alle selefie-broeders. Wees geduldig en standvastig.

Vragensteller: Amien. O Shaykh, wie zijn de geleerden van deze tijd van wie we profijt moeten halen?

Shaykh Khaalid ar-Raddaadi: Bij Allaah, het zijn er veel en alle lof is aan Allaah en deze gunst is van Hem. Wij hebben hier de Mufti en Shaykh al-Fawzaan. En Shaykh.. En zo ook Shaykh Rabee’ en Shaykh (Ahmed) an-Nadjmi en Shaykh Saaleh Aal ash-Shaykh. En vele anderen, machaAllaah. Shaykhs en geleerden, bekend in de Islamitische wereld. En gekend om as-Selefiyyah en het gegrondvest zijn hierin.
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=IJHJweat5jY

Voor meer uitspraken over geleerden over Shaykh Rabee’ al-Madkhalee en Shaykh Ahmed an-Nadjmi. Zie de video “Fawaz vs de grote geleerden op youtube”. En voor uitspraken en bewijzen van de grote geleerden over de innoveerders Adnan Aroer en Ahmed Salaam, zie http://www.sincerehearts.nl/, onder het kopje ‘Manhadj.