Wees Broeders, o Ahloes-Soennah, en pas op voor Verdeeldheid!


Wees Broeders, o Ahloes-Soennah, en pas op voor Verdeeldheid! En nodig uit tot Allah met Zachtheid..

Door de nobele Shaykh Rabie' ibn Haadie al-Madkhalie - moge Allah hem behouden -


In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Voorwaar, alle lof is aan Allah. Wij prijzen Hem, wij vragen Hem om hulp en wij vragen Hem om vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen de kwaadheden van onze zielen en de slechtheden van onze daden. Wie Allah leidt, niemand kan hem doen dwalen, en wie Hij laat dwalen, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen ware god is die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, alleen en zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en Boodschapper is.

O jullie die geloven, vreest Allah met de ware Godsvrees die Hem toekomt, en sterft niet tenzij jullie Moslims zijn. [ Soerah Aal 'Imraan 3:102 ].

O mensheid, vreest jullie Heer die jullie uit één enkele ziel geschapen heeft en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah, degene in Wiens Naam jullie elkander vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is Wakend over jullie. [ Soerah an-Nisaa 4:1 ].

O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt een rechtzinnig woord * Hij zal voor jullie jullie daden rechtzetten en jullie zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaam is, die heeft waarlijk een geweldige overwinning behaald. [ Soerah al-Ahzaab 33:70-71 ].

Vervolgens:

De meest waarheidsgetrouwe woorden zijn de Woorden van Allah, en de beste leiding is de leiding van Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam(1). En de slechtste zaken zijn de nieuwigheden (in de religie), en elke nieuwigheid is een innovatie, elke innovatie is een dwaling, en elke dwaling is in het Vuur...

Voorwaar, het is onze verplichting om het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - te volgen, daaraan vast te houden en daar stevig in te bijten met onze kiezen. Zoals de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gezegd heeft, toen hij een mooie preek gaf, waarvan de ogen traanden en de harten vreesden. Daarop vroegen de Metgezellen hem om hun raad te geven. Zij zeiden: "O Boodschapper van Allah! Het lijkt wel een afscheidsrede, geef ons dus raad." Hij antwoordde:

"Ik raad jullie aan om Allah te vrezen..."

Let hier op, want dit is de raadgeving.

"... en om te luisteren en te gehoorzamen (aan de regeringsleiders). En voorwaar, degene onder jullie die na mij zal leven, zal veel onenigheid zien. Houd jullie dus aan mijn Soennah en de Soennah van de Rechtgeleide Kaliefen. Bijt hier in vast met jullie kiezen, en pas op voor de nieuwigheden, want voorwaar, elke nieuwigheid is een innovatie en elke innovatie is een dwaling."(2)

Deze rede bevat de raadgeving om Allah te vrezen. De vrees voor Allah is noodzakelijk, en is slechts werkelijk vertegenwoordigd in de zielen van de waarachtige en oprechte bezitters van kennis.

Voorwaar, het zijn slechts de geleerden onder Zijn dienaren die Allah werkelijk vrezen. [ Soerah Faatir 35:28 ].

Vrees Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - dus, zodat jullie deze status zullen bereiken. Of vergaar kennis, zodat jullie deze status zullen bereiken, want degene die kennis heeft van de correcte geloofsleer, de correcte methodologie, en de regelgevingen, manieren en gedragsvormen die men in het Boek en de Soennah van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - terug kan vinden, hij is degene die Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - zal vrezen. Het besef en de kennis van deze zaken die we genoemd hebben is hetgeen dat hem ertoe zal aanzetten om Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - te vrezen en hem eraan herinnert dat Allah over hem waakt, op elk tijdstip en elke plaats en in elke situatie. En dit is een geweldige status: de status van al-Ihsaan, dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet ziet, weet dat Hij jou wel ziet. Dit is de status van al-Ihsaan, d.w.z. dat de mens een sterk gevoel heeft dat Allah hem ziet, dat Allah alles hoort wat hij zegt: zijn hartslag, datgene wat in zijn ziel plaatsvindt en datgene wat hij in zichzelf verborgen houdt. Al deze zaken weet Allah - Verheerlijkt en Verheven is Hij - en hoort Hij, en Hij ziet jouw bewegingen en rust. Degene die Allah werkelijk verheerlijkt zoals het hoort, weet dat Allah alles hoort wat hij zegt, dat Hij weet wat hij in zichzelf verborgen houdt, dat Allah edele schrijvers (Engelen) over hem heeft aangesteld, die weten wat hij verricht. Wanneer dit nobele gevoel in de ziel van de gelovige aanwezig is, zal hij beschikken over at-taqwa (Godsvrees), waarmee hij de zonden, afgoderij, innovaties en praktijken van bijgeloof vermijdt, en dan zal hij de status van al-Ihsaan bereiken. Dit is omdat hij weet dat Allah over hem waakt en beseft dat Allah hem ziet en dat er niets van zijn zaken verborgen blijft voor Allah, zelfs niet ter grootte van een kleine mier. Dit besef en dit nobele gevoel zal hem - met de Wil van Allah - ertoe aanzetten om Allah te vrezen. En niemand zal dit bereiken dan hij die kennis heeft van de correcte geloofsleer, de correcte regelgevingen van wat toegestaan en wat verboden is, de geboden en verboden, en de beloning en bestraffing in het Boek van Allah en de Soennah van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam. Deze mensen zijn degenen die de Lofprijzingen van Allah - Gezegend en Verheven is Hij - verdienen. Allah zegt over hen.

Voorwaar, het zijn slechts de geleerden onder Zijn dienaren die Allah werkelijk vrezen. [ Soerah Faatir 35:28 ].

En Hij zegt: Allah zal degenen onder jullie die geloven verheffen en degenen aan wie de kennis werd gegeven in graden. [ Soerah al-Moedjaadilah 58:11 ].

Doe dus jullie best om tot deze mensen te behoren, dat wil zeggen dat jullie de kennis verenigen met daden. Verenig de kennis met de daden, want de daden zijn de vruchten van de kennis en de vruchten van het vrezen van Allah - Gezegend en Verheven is Hij. Wees begerig, o broeders, in het verwerven van oprechte, zuivere Iemaan (Geloof), profijtelijke kennis en goede daden.

Bij de tijd * Voorwaar, de mens is in verlies * Behalve degenen die geloven en oprechte daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld. [ Soerah al-'Asr 103:1-3 ].

De oprechte Iemaan is slechts gefundeerd op kennis en goede daden kunnen slechts voortkomen uit kennis. En alleen de bezitters van kennis kunnen de da'wah(3) naar Allah verrichten. Het geduldig verdragen van kwaad - moge Allah jullie zegenen - is gewenst voor degene die kennis bezit, onderwijst en uitnodigt naar Allah - Gezegend en Verheven is Hij. Wees dus onder degenen die kennis bezitten, in deze kennis geloven, uitnodigen naar deze kennis en Iemaan, en geduldig zijn in het overbrengen van dit goeds naar de mensen.

Het is noodzakelijk dat de Moslim, de gelovige, de uitnodiger naar Allah, kwaad tegenkomt dat hij niet verwacht. En dat zou de gelovige niet moeten verbazen, want de beste schepselen van Allah werd kwaad aangedaan op de weg van Allah en in de da'wah naar Allah: en zij zijn de Profeten en de Boodschappers. Hen werd meer kwaad aangedaan dan ons ooit zal worden aangedaan en zij werden beproefd met de vijandschap van de ergste vijanden, vijanden waarmee wij nooit beproefd zullen worden.

"De mensen die het hevigst beproefd worden zijn de Profeten, daarna de rechtschapenen, daarna degenen die het dichtst bij hen staan en degenen die het dichtst bij hen staan."

Degene die vasthoudt aan het Boek van Allah en de Soennah van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en daartoe uitnodigt, zal ongetwijfeld kwaad worden aangedaan, bereid je dus voor om geduldig te zijn.

Voorwaar, de geduldigen zullen hun beloning ontvangen zonder afrekening. [ Soerah az-Zoemar 39:10 ].

Allah gebood Zijn Boodschapper om het voorbeeld op te volgen van de Bezitters van Standvastigheid(4); om geduldig te zijn op het terrein van da'wah en djihaad(5), net zoals de Bezitters van Standvastigheid geduldig waren.

Wees dus geduldig net zoals de Bezitters van Standvastigheid onder de Boodschappers geduldig waren en verhaast (de bestraffing) niet voor hen. [ Soerah al-Ahqaaf 46:35 ].

En er is voor ons in de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en in alle Profeten van Allah een goed voorbeeld. De Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - werd opgedragen om het voorbeeld op te volgen van de Profeten die vóór hem waren en om hun leiding te volgen, en wij zijn opgedragen om de leiding en het voorbeeld van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - op te volgen:

Voorzeker, er is voor jullie een goed voorbeeld in de Boodschapper van Allah, voor wie op Allah en de Laatste Dag hoopt. [ Soerah al-Ahzaab 33:21 ].

Een goed en compleet voorbeeld in alle zaken waar Mohammad - sallallahoe 'alayhi wa sallam - mee gekomen is. Een voorbeeld in zijn geloofsleer, dus geloven we in datgene waar hij in geloofde. Een voorbeeld in zijn aanbidding, dus aanbidden we Allah zuiver, datgene volgend waarmee deze Boodschapper is gekomen. Een voorbeeld in zijn geweldige manieren, die bij vele van de uitnodigers naar Allah - Gezegend en Verheven is Hij - ontbreken. Deze manieren die bij vele van de jongeren ontbreken, en sommige van de jongeren hebben al deze manieren of een groot gedeelte ervan verwaarloosd. Allah prees Zijn Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - om zijn manieren:

En voorwaar, jij beschikt zeker over een hoogstaand karakter. [ Soerah al-Qalam 68:4 ].

De uitnodiger naar Allah, de student van de kennis, en degene die de mensen adviseert zijn allen in nood aan het voorbeeld van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - in zijn geloofsleer, zijn methodologie en zijn manieren. Als deze zaken in de uitnodiger naar Allah de volmaaktheid bereiken, en hij zijn da'wah op de beste en mooiste manier naar voren brengt, zal deze da'wah slagen met de Wil van Allah - moge Allah jullie zegenen. Maar wanneer deze zaken niet aanwezig zijn, en daartoe behoren het goede karakter, geduld, wijsheid, zachtheid, vriendelijkheid en andere noodzakelijke eigenschappen die vereist zijn in de da'wah van de Boodschappers (dan zal deze da'wah niet slagen). Het is noodzakelijk dat we deze zaken gebruiken, maar vele mensen slaan hier geen acht op, waardoor zij de da'wah van de Selef (Vrome Voorgangers) en haar mensen schade berokkenen, omdat zij alleen datgene aan de mensen tonen waar zij een hekel aan hebben, van onder hardheid, ruwheid, dwaasheid, enz. Deze eigenschappen zijn verwerpelijk als het gaat om wereldse zaken, laat staan als het gaat om de religie!

Hoe studeer je? Je bestudeert de biografie van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam, je bestudeert zijn karakter, zijn geloofsleer en zijn methodologie. Sommige mensen schenken geen aandacht aan de geloofsleer en de methodologie van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam, waardoor ze een andere geloofsleer en andere methodologieën volgen, welke de Shaytaan(6) heeft uitgevonden voor degenen die door Allah vernederd zijn van de mensen van de innovaties en dwaling. Andere mensen hebben wel het succes van de juiste geloofsleer, maar verwaarlozen de methodologie. Weer anderen hebben het succes van de juiste geloofsleer en methodologie, maar door hun slechte karakter verwaarlozen zij zowel de geloofsleer als de methodologie. De Waarheid bevindt zich bij hen: zij hebben een correcte geloofsleer en een correcte methodologie, maar hun gedrag en hun manier van da'wah verrichten vernietigt de da'wah en berokkent deze schade toe.

Pas er dus voor op om tegenstrijdig te zijn aan de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - in zijn geloofsleer, zijn methodologie en zijn manier van da'wah verrichten. En houd je aan deze Profetische richtlijnen die oproepen tot wijsheid, geduld, zachtmoedigheid, tolerantie, vergeving, vriendelijkheid, zachtheid en andere zaken, en begrijp deze goed - o broeders. Weet dat deze zaken noodzakelijk zijn in onze da'wah aan de mensen. Neem niet slechts één aspect van de Islaam en vervolgens verwaarloos je de andere aspecten; of één aspect van de manier van da'wah naar Allah - Gezegend en Verheven is Hij - en vervolgens verwaarloos je de andere aspecten. Want voorwaar, dat is schadelijk voor de religie van Allah - de Almachtige en Majesteitelijke, net zoals het schadelijk is voor de da'wah en haar mensen.

Bij Allah, de da'wah van de Vrome Voorgangers werd in de laatste tijden en daarvoor enkel en alleen verspreid door middel van mensen die over kennis, wijsheid en zachtheid beschikten, die de methodologie van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - hanteerden en deze toepasten voor zover zij hiertoe in staat waren. Allah gaf de mensen profijt door middel van hen en de da'wah van de Vrome Voorgangers verspreidde zich in de uithoeken van de wereld, vanwege hun manieren, kennis en wijsheid.

Maar deze dagen zien we dat de da'wah van de Vrome Voorgangers achteruit gaat - moge Allah jullie zegenen, omdat de wijsheid van die mensen ontbreekt. De wijsheid van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - op de eerste plaats en zijn tolerantie, barmhartigheid, manieren, zachtheid en vriendelijkheid. Bij Allah, 'Aa-ishah - moge Allah tevreden met haar zijn - beledigde een Jood, waarop de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - tegen haar zei:

"O 'Aa-ishah! Voorwaar, Allah houdt van zachtheid in alle zaken." Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

Wanneer een geleerde deze overlevering vermeldt om de jongeren te leiden naar de juiste methodologie van da'wah naar Allah, zeggen zij: dit is tamyie', dit is tamyie'(7)! Evenzo wanneer je het hebt over wijsheid, zachtheid, vriendelijkheid, tolerantie en vergeving, welke noodzakelijk zijn in de da'wah naar Allah - Gezegend en Verheven is Hij, en die behoren tot de middelen die de mensen aantrekken tot de correcte da'wah, waardoor zij de religie van Allah in groepen binnentreden. Zij schrikken de mensen af, terwijl de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - zegt:

"Voorwaar, onder jullie zijn er die de mensen afschrikken. Maak de zaken gemakkelijk, en maak de zaken niet moeilijk. Verkondig blijde tijdingen en schrik de mensen niet af."(8)

O mijn broeders, deze mensen weten niet, want bij Allah, als zij het zouden beseffen, dan was het verplicht voor hen om de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - een moemayyi'(9) te noemen, evenals de Metgezellen en de geleerden van deze gemeenschap. Gebaseerd op deze strenge, verwoestende hardheid die de da'wah van de Vrome Voorgangers verwoest heeft, is het voor hen verplicht om de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam, die oproept tot zachtheid, wijsheid en vriendelijkheid, een moemayyi' te noemen, en ik vraag Allah om vergeving! Bij Allah, dit is niet hun bedoeling, maar zij beseffen het niet. Zij behoren dus te weten wat de gevolgen zijn van deze oordelen.

Wij spannen ons in, debatteren, schrijven, adviseren en nodigen uit naar Allah, maar zij beschouwen ons als moemayyi'oen. Waarom? Omdat wij het hebben over wijsheid, vriendelijkheid en zachtheid, nadat wij gezien hadden dat hardheid de da'wah van de Vrome Voorgangers verwoestte en haar mensen verscheurde. Wat moeten we anders doen, o broeders? Wanneer we een vuur zien, wat zouden we dan doen? Zouden we er benzine in gooien, zodat het nog groter wordt, of zouden we de zaken brengen die de brand blussen? Moge Allah jullie zegenen. Ik ben genoodzaakt, dit is verplicht voor mij; en ik heb dit al vóór vandaag gezegd, maar ik heb me erop geconcentreerd toen ik de verwoesting en deze beproeving zag. Ik zeg: Wees zacht, wees vriendelijk, wees broeders, wees barmhartig. Deze hardheid heeft zich nu naar Ahloes-Soennah zelf gekeerd: zij hebben de mensen van de innovaties gelaten en hebben zich naar Ahloes-Soennah gekeerd met deze verwoestende hardheid, die onrecht en valse en onrechtvaardige oordelen bevat.

Pas er voor op, nogmaals, pas er voor op dat jullie deze weg inslaan die jullie zal verwoesten en de da'wah van de Vrome Voorgangers en haar mensen zal verwoesten! Nodig uit naar Allah met alles wat je kan, met argumenten en bewijzen, waar je ook maar bent. Allah heeft gezegd, de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd, en daarna maak je gebruik van de woorden van de Imaams der Leiding van wie zowel Ahloes-Soennah als de mensen van innovaties hun leiderschap en status in de Islaam erkennen. Ik adviseer de broeders die naar Afrika gaan, of naar Turkije, of India, of ergens anders, dat zij zeggen: Allah heeft gezegd, de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd, die en die Imaam die zij respecteren heeft gezegd. Wanneer je naar Afrika gaat, zeg je: Ibn 'Abdil-Barr heeft gezegd, Maalik heeft gezegd, die en die heeft gezegd, en weerleg je hun incorrecte opvattingen met de uitspraken van deze Imaams. Wanneer je komt met het Boek van Allah, de Soennah van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, en de woorden van de geleerden die zij respecteren, zullen zij dit van jou aannemen. Dit is wijsheid.

Maar wanneer jij in je eentje komt en vanuit jezelf spreekt, wie ben jij dan?! Niemand zal dit van je aannemen. Jouw da'wah zal niet worden aanvaard.

Het is dus noodzakelijk dat je na het Boek van Allah en de Soennah van de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - gebruik maakt van de woorden van de geleerden die een hoge status hebben bij de mensen en die zij niet kunnen bekritiseren. Al-Boekhaarie bijvoorbeeld, hij wordt gerespecteerd. Zelfs de Soefies respecteren al-Boekhaarie en zij respecteren Moeslim en hun boeken, en zij respecteren Ahmad ibn Hanbal, al-Awzaa'ie, Soefyaan ath-Thawrie, enz.

Er zijn banden tussen ons en hen, anders dan de Shie'ah (met wie we niets gemeen hebben). We moeten gebruik maken van deze deuren, dit behoort tot de wijsheid - o mijn broeders. Zeg niet: Ibn Taymiyyah heeft gezegd, want zij willen dit niet horen. Zij zullen niet naar jou luisteren. Vermeld Ibn Taymiyyah onder de Selefiyyoen, degenen die hem respecteren. Maar zeg niet: Ibn Taymiyyah heeft gezegd, Ibn 'Abdil-Wahhaab heeft gezegd, onder de mensen van innovaties, want op deze manier zul je hen verjagen. Breng voor hen de Imaams die zij respecteren en die zij hoog in waarde hebben, want hun leiders hebben de reputaties van Ibn Taymiyyah, Ibn 'Abdil-Wahhaab en de andere Imaams van de da'wah aangetast. Kom dus niet tot hen via deze deur, want dit behoort niet tot de wijsheid. Maar zeg: Maalik heeft gezegd, Soefyaan ath-Thawrie heeft gezegd, al-Awzaa'ie heeft gezegd, Ibn 'Oeyaynah heeft gezegd, al-Boekhaarie heeft gezegd, Moeslim heeft gezegd, dan zullen zij het van je aannemen. En wanneer zij het dan van je aannemen, zullen ze Ibn Taymiyyah en Ibn 'Abdil-Wahhaab respecteren en zien dat zij zich op de Waarheid bevonden. Moge Allah jullie zegenen. Dit is een weg van wijsheid die we moeten inslaan wanneer we de mensen uitnodigen naar Allah - Gezegend en Verheven is Hij.

En scheldt degenen die zij buiten Allah aanroepen niet uit, waarop zij Allah vijandig en zonder kennis uitschelden. [ Soerah al-An'aam 6:108 ].


In het verleden ben ik naar Soedan gegaan. Ik kwam aan in Port Soedan en de jongeren van ansaar as-Soennah ontvingen me. Zij zeiden: "O Shaykh, wij willen graag uw aandacht vestigen op iets," dus zei ik: " Ga jullie gang." Zij zeiden: "Spreek over wat u maar wil. Zeg: Allah heeft gezegd, de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd, moge Allah u zegenen. En weerleg wat u maar wil van de innovaties en dwalingen, van het aanroepen van een ander dan Allah, het offeren, zweren, aansmeken van een ander dan Allah, enz. Maar zeg niet: die en die groep, of die en die Shaykh. Spreek niet over at-Tiedjaaniyyah of al-Boerhaaniyyah en hun leiders. Leer hen slechts de correcte geloofsleer, en u zult zien dat zij de Waarheid zullen aanvaarden." Ik zei: "Goed." Dus volgde ik deze weg, en ik zag dat de mensen de Waarheid van mij aanvaardden.

En scheldt degenen die zij buiten Allah aanroepen niet uit, waarop zij Allah vijandig en zonder kennis uitschelden. [ Soerah al-An'aam 6:108 ].

Wanneer je iemands Shaykh(10) beledigt of zegt dat hij dwalend is, of je bekritiseert die en die groep, zul je de mensen afschrikken, en dan heb je een zonde begaan, omdat je de mensen hebt afgeschrikt.

"Voorwaar, onder jullie zijn er die de mensen afschrikken."

Toen de Boodschapper - sallallahoe 'alayhi wa sallam - Moe'aadh en Aboe Moesa erop uit zond, zei hij:

"Maak de zaken gemakkelijk, en maak de zaken niet moeilijk. Verkondig blijde tijdingen, en schrik de mensen niet af."(11)

En dit behoort tot de wegen van vergemakkelijking en blijde tijdingen, en het bevat geen moeilijkheid. Bij Allah, ik ging geen moskee binnen, of ik zag de verheuging in hun gezichten, en ik kon niet naar buiten vanwege de vele mensen die op me af kwamen om mijn handen te schudden en me uit te nodigen. De leiders van as-Soefiyyah(12), de duivels, zagen het gevaar in van deze manier en methode van da'wah, dus kwamen zij bijeen en bereidden een redevoering voor waarin zij mij zouden weerleggen. De volgende dag maakten zij dat bekend, en er zou een lezing gegeven worden door mij op een groot plein, dus kwamen we bijeen en ik gaf de lezing. Toen stond één van hun leiders op en becommentarieerde mijn woorden; hij vertelde dat het toegestaan is om een ander dan Allah aan te roepen, om bemiddelaars te nemen bij Allah, hij verwierp de Eigenschappen van Allah, enz. en versterkte al deze valsheden door middel van verdorven interpretaties. Hij had geen bewijzen, het enige waar hij mee kwam waren zwakke en verzonnen overleveringen en uitspraken van mensen van bijgeloof. Toen hij klaar was, stond ik op en zei: "Jullie hebben mijn woorden gehoord. Ik zeg: Allah heeft gezegd, de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd, de bekende en gerespecteerde geleerden hebben gezegd. Deze man daarentegen... Hebben jullie hem de uitspraken van de grote Imaams horen zeggen, zoals Maalik? Nee, dat hebben jullie niet. Het enige wat jullie gehoord hebben, zijn verzonnen overleveringen, zwakke overleveringen, en woorden van mensen waarvan jullie weten dat zij van de mensen van bijgeloof zijn." Opeens stond die man op en begon te schelden en te vloeken. Ik lachte naar hem, en ik schold noch vloekte, maar zei: "Moge Allah jou met het goede belonen," en "Moge Allah jou zegenen," en daarna vertrok ik.

Bij Allah, Degene naast Wie niemand het recht heeft aanbeden te worden! De volgende dag werd er in de moskeeën en markten gezegd: "As-Soefiyyah is verslagen!"

Leer - o mijn broeders - deze manieren. Het doel is dat de mensen geleid worden, het doel is om de Waarheid de harten van de mensen te laten bereiken. Maak dus gebruik van alles wat je kan aan wettelijke middelen, niet de middelen van de mensen van innovaties, van onder het liegen, eromheen draaien, redetwisten, enz. Deze zaken kennen wij niet; wij zijn mensen van oprechtheid en mensen van waarheid. Maar wij brengen deze naar voren in zijn mooiste vorm, op een manier die de mensen aanvaarden en die hun zielen raakt - moge Allah jullie zegenen.

Vervolgens gingen we naar Kasala. Daar verrichtten we da'wah en het was maa shaa Allah. We gaven lezingen en Allah gaf hen profijt, en alle lof is aan Allah. Aangezien het een kleine stad is, bezochten we alle moskeeën daar. De broeders zeiden: "Er is nog één moskee over (die we niet bezocht hebben), van de Tiedjaaniyyah(13), en we zijn nog nooit in staat geweest om hier binnen te komen." "Waarom niet?" vroeg ik. Zij zeiden: "Haar bezoekers zijn erg koppig." Daarop zei ik: "Wij gaan daar naartoe en vragen hen om toestemming. Als zij ons toestaan om een woordje te houden, zullen we dat doen. En als zij ons geen toestemming geven, vertrekken we. Het is aan Allah, we zijn niet gekomen om de mensen te dwingen." Dus gingen we naar de moskee en de imaam(14) leidde het gebed. Toen we het gebed beëindigd hadden, begroette ik de imaam en vroeg hem: "Staat u mij toe om een kort woordje te houden?" Hij antwoordde: "Ga je gang." Dus begon ik te spreken - moge Allah jullie zegenen: ik nodigde uit naar Allah, naar de Tawhied(15), naar de Soennah(16), enz. en ik weerlegde een aantal fouten en dwalingen die daar aanwezig waren. Toen kwam ik bij de overlevering van 'Aa-ishah - moge Allah tevreden met haar zijn, overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim:

"Degene die jou over drie zaken vertelt, heeft waarlijk een geweldige leugen over Allah verzonnen. Wie zegt dat Mohammad zijn Heer gezien heeft, heeft waarlijk een geweldige leugen over Allah verzonnen. En wie zegt dat Mohammad weet wat er morgen zal plaatsvinden, heeft waarlijk een geweldige leugen over Allah verzonnen. En wie beweert dat Mohammad niet verkondigd heeft wat aan hem werd neergezonden, heeft waarlijk een geweldige leugen over Allah verzonnen."

Plotseling stond de imaam op en zei, terwijl hij half rechtop stond: "Bij Allah, Mohammad heeft zijn Heer gezien met de twee ogen die hij op zijn hoofd heeft." Ik zei tegen hem: "Moge Allah u met het goede belonen. Wat 'Aa-ishah betreft, zij die hem het beste kende, zij heeft gezegd: Wie zegt dat Mohammad zijn Heer gezien heeft, heeft waarlijk een geweldige leugen over Allah verteld. Bij Allah, als de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - zijn Heer gezien zou hebben, dan had hij haar dat zeker verteld." Maar hij bleef doorpraten, dus zei ik tegen hem: "Mijn broeder, wacht tot ik mijn woordje gedaan heb, en daarna kun je vragen over wat je wil. Datgene waar ik een antwoord op kan geven, zal ik een antwoord op geven, en datgene waar ik geen antwoord op kan geven, zal ik zeggen: Allah weet het het beste." Daarna liet ik hem en continueerde mijn woorden. Ik weet niet of deze man nog gebleven was of weg was gegaan. Kort daarna hoorde ik iemand zeggen: "Bij Allah, de woorden die deze man zegt, zijn de waarheid." Moge Allah jullie zegenen. Toen er werd opgeroepen tot het avondgebed, had ik mijn woorden beëindigd. De mensen stonden op voor het gebed en plotseling duwden ze mij naar voren om hen te leiden in het gebed, dus zei ik: "Absoluut niet, de imaam dient het gebed te leiden." Zij zeiden: "Bij Allah, leid het gebed!" Daarop zei ik: "Goed," en leidde het gebed voor hen. Na het gebed verliet ik de moskee samen met de jongeren van ****** as-Soennah. Ik vroeg hen: "Waar is de imaam gebleven?" Zij antwoordden: "Ze hebben hem eruit gegooid!" Wie heeft hem eruit gegooid?! Zij antwoordden: "Zijn eigen mensen hebben hem eruit gegooid!" Bij Allah, dit is wat er plaatsvond!

O broeders, als iemand tot hen was gekomen en at-Tiedjaanie en al-Boerhaanie begon te beledigen, wie zou het dan accepteren?! Maar wanneer je tot hen komt met wijsheid en zachtheid, moge Allah jullie zegenen... Allah gaf hun hier profijt mee! Dus, mijn broeders, maak gebruik van profijtelijke kennis, onweerlegbaar bewijs en profijtelijke wijsheid in jullie da'wah, en houd je aan alle schone en nobele manieren waartoe het Boek en de Boodschapper der Leiding - sallallahoe 'alayhi wa sallam - hebben aangespoord, want voorwaar, het zijn middelen van overwinning en middelen van succes. En geloof me wanneer ik zeg dat de Metgezellen de Islaam slechts verspreidden en de harten van de mensen bereikten door hun wijsheid en hun karakter. Meer dan met het zwaard. Degene die de Islaam binnentreedt onder het zwaard zal waarschijnlijk niet standvastig blijven, maar degene die de Islaam binnentreedt door middel van kennis en bewijs, hij is degene die een sterk geloof zal hebben. Houd je aan deze mooie wegen, en houd je aan het serieus vergaren van kennis en het serieus verrichten van da'wah naar Allah.

Vervolgens, o broeders, wijs ik jullie op twee zaken. De eerste: dat jullie broederschap hebben met alle mensen van de Soennah, de Selefiyyoen. Verspreid de liefde en broederschap onderling. Verwezenlijk datgene waar de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - ons op wees: dat de gelovigen als een gebouw zijn; het ene gedeelte houdt het andere in stand. En dat de gelovigen als één lichaam zijn; wanneer één lichaamsdeel ziek is, heeft de rest van het lichaam last van slapeloosheid en koorts. Wees zoals dit, o broeders. Neem afstand van de zaken die leiden naar de opsplitsing, want voorwaar, het is een gevaarlijk kwaad en een kwalijke ziekte. Neem afstand van de zaken die leiden tot haat, verdeeldheid en vijandschap, want deze zaken zijn vandaag de dag wijdverspreid door middel van mensen, waarvan Allah de situatie en bedoelingen kent. Deze zaken zijn wijdverspreid en hebben de jongeren in dit land en de rest van de wereld verscheurd. Waarom? Omdat mensen zich op het terrein van de da'wah begeven die er niet toe behoren, noch qua handelingen, noch qua begrip. Moge Allah jullie zegenen. En het is mogelijk dat het vijanden zijn die zich verstopt hebben in de rijen van de Selefiyyoen, om hen op deze manier te verscheuren en op te splitsen. Dit is iets wat absoluut niet onwaarschijnlijk is en heel goed mogelijk is, moge Allah jullie zegenen.

Wees dus begerig naar de broederschap, en als er ooit iets tussen jullie is gebeurd dat voor verdeeldheid zorgde, vergeet dan het verleden en sla vandaag een nieuwe bladzijde open. En ik zeg tegen de broeders: Degene die een tekortkoming heeft, halen wij niet neer, noch vernietigen wij hem - moge Allah jullie zegenen. Degene die een fout maakt, behandelen we met zachtheid, wijsheid, liefde, genegenheid, enz. totdat hij terugkeert. En als hij dan nog steeds zwak is, moeten we niet haastig zijn, want bij Allah, anders blijft er niemand over, niemand!

Nu zijn er mensen die de Selefiyyoen eruit gooien, totdat ze bij de geleerden gekomen zijn en hen moemayyi'oen noemen - moge Allah jullie zegenen. Nu zijn er bijna geen geleerden meer, en dit is de weg van al-Ikhwaan al-Moeslimoen, de weg van de mensen van de innovaties. Tot hun wapens behoort dat zij beginnen bij het neerhalen van de geleerden. Dit is zelfs een Joodse weg, een vrijmetselaarse weg. "Als je een idee wil neerhalen, haal dan de geleerden ervan neer, of hun reputaties." Moge Allah jullie zegenen.

Blijf dus weg van deze kwade erfenis en respecteer de geleerden. Degene die een hekel heeft aan deze methodologie, spreekt kwaad over haar geleerden. Degene die een hekel heeft aan deze methodologie en deze wil neerhalen, spreekt kwaad over de geleerden. Dit is de weg van de Joden en de weg van de dwalende groeperingen van onder de Rawaafid (Shie'ah), enz. De Rawaafid hebben een hekel aan de Islaam, maar zij zijn niet in staat om kwaad te spreken over de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam, dus spreken zij kwaad over Aboe Bakr en 'Oemar, en over de geleerden van de Moslimgemeenschap, om op deze manier de Islaam neer te halen. De mensen van de grote innovaties zijn niet in staat om kwaad te spreken over al-Imaam Ahmad en ash-Shaafi'ie, dus spreken ze kwaad over Mohammad ibn 'Abdil-Wahhaab, Ibn Taymiyyah en hun gelijken, om op deze manier deze methodologie neer te halen. Vandaag zie je dat de mensen die opgroeien tussen de rijen van de Selefiyyoen, niets anders doen dan spreken over de grote geleerden. Wat is het dat zij willen? Wat is het dat zij willen?! Als zij Allah, het Huis van het Hiernamaals en de overwinning van deze methodologie wilden, zouden zij niet zo handelen. Vertrouw jullie religie dus niet toe aan deze mensen en heb geen vertrouwen in hen - moge Allah jullie zegenen. Wees op jullie hoede voor hen en wees broeders onderling. Weet dat jullie niet onfeilbaar zijn en dat de geleerden niet onfeilbaar zijn; zij zijn in staat om fouten te maken. Behalve natuurlijk als één van hen vervalt in Rafd, I'tizaal, Tadjahhoem, of één van de hedendaagse sekten. Maar wat de Selefie betreft, die de Selefiyyoen liefheeft omwille van Allah en houdt van de methodologie van de Selef (Vrome Voorgangers), en een hekel heeft aan de dwalende groeperingen, en een hekel heeft aan de innovaties en hun mensen, enz. en vervolgens de fout in gaat betreffende een aantal kwesties, deze persoon gaan we zacht mee om. We laten hem niet, maar we adviseren hem, hebben geduld met hem en proberen hem te genezen - moge Allah jullie zegenen.

Maar als iemand een fout maakt, is hij vernietigd? Op deze manier blijft er niemand over. En daarom zie je dat ze afgehandeld zijn met de jongeren en zich gewend hebben tot de geleerden, om hen neer te halen - moge Allah jullie zegenen. Toen al-Ikhwaan al-Moeslimoen dit land binnentraden, was het eerste dat zij deden het neerhalen van de geleerden, en tegelijkertijd verdedigden zij Sayyid Qotb, al-Banna, al-Mawdoedie en de mensen van de innovaties. Zij haalden de geleerden van de methodologie van de Vrome Voorgangers neer; ze noemden hen agenten, spionnen, geleerden van de regeringsleiders, en nog meer van zulke beschuldigingen. Wat is hun doel? Hun doel is om de methodologie van de Vrome Voorgangers neer te halen en om de valsheid en de dwaling te vestigen. Degenen die vandaag de dag zeggen dat zij Selefiyyoen zijn, maar tegelijkertijd kwaadspreken over de geleerden van de Selefiyyoen, wat willen zij? Willen zij dat de vlag van de Islaam, de Soennah en de methodologie van de Selef geheven wordt? Nooit! Dit zijn tekenen en bewijzen dat zij leugenaars zijn en beschuldigd dienen te worden, wat zij ook over zichzelf beweren.

Dus ik adviseer jullie - o broeders - en ik benadruk dit: laat de opsplitsing! Wees broeders, spoor elkaar aan tot de Waarheid, verspreid deze da'wah onder de studenten van de Universiteit en de anderen, volgens haar correcte beeld en in haar mooiste vorm. Niet in deze lelijke vorm, zoals datgene wat deze mensen volgen. Bij Allah, breng de da'wah van de Vrome Voorgangers naar voren op de wijze die ik jullie heb laten zien. Allah heeft gezegd, de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - heeft gezegd, ash-Shaafi'ie heeft gezegd, Ahmad heeft gezegd, al-Boekhaarie heeft gezegd, Moeslim heeft gezegd; de Imaams van de Islaam die zij respecteren en hoog in waarde achten. Wijs hen op hun uitspraken - moge Allah jullie zegenen, want dit zal jullie uitermate helpen. Natuurlijk zullen jullie mensen zien die hardnekkig vasthouden aan de dwaling, maar niet allemaal. Jullie zullen zien dat de meeste mensen jullie da'wah zullen aanvaarden. Of dit nu hier op de Universiteit is, of wanneer jullie terugkeren naar jullie landen. Maak gebruik van deze wegen die de mensen aantrekken tot het Boek van Allah, de Soennah van de Boodschapper van Allah - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en de methodologie van de Vrome Voorgangers.

Ik vraag Allah - Gezegend en Verheven is Hij - om ons en jullie te leiden naar datgene wat Hij liefheeft en Hem behaagt, om ons te laten behoren tot de uitnodigers met een zuivere intentie en de geleerden die hun kennis in praktijk brengen, en om ons en jullie te beschermen tegen de listen van de Shaytaan en de listen van de duivels van onder de mensen en de djinn. En ik vraag Hem - Gezegend en Verheven is Hij - om jullie harten te verenigen, om jullie woord één te maken op de Waarheid, en om profijt te schenken middels jullie waar jullie ook zijn en waarheen jullie ook gaan. Dit is wat ik Hem vraag.

En moge Allah's Salaah en Salaam rusten op onze Profeet Mohammad, zijn Metgezellen en al zijn volgelingen. En de vrede zij met jullie, en de Barmhartigheid en zegeningen van Allah.

Bron: Een lezing gegeven door de Shaykh in al-Medienah, mei 2004
Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Voetnoot van de vertaler: Sallallahoe ‘alayhi wa sallam: De Salaah en Salaam zijn met hem (dit wordt gezegd na het noemen van een Profeet):

‘Abdoer-Rahmaan ibn Hasan Aal ash-Shaykh zegt in zijn boek "Fath al-Madjied", de uitleg van Kitaab at-Tawhied:

"Het meest correcte wat er is gezegd over de Salaah van Allah over Zijn dienaar is: datgene wat al-Boekhaarie - moge Allah - de Verhevene - hem genadig zijn - heeft genoemd op het gezag van Aboel-‘Aaliyah die zei: "De Salaah van Allah over Zijn dienaar is dat Hij hem aanprijst bij de Engelen." En Ibn al-Qayyim - moge Allah hem genadig zijn en hem bijstaan - bevestigde dit in zijn boeken "Djalaa- al-Afhaam" en "Badaa-i' al-Fawaa-id"".

Ibn al-Qayyim zegt in zijn boek "Djalaa- al-Afhaam fies-Salaah ‘alaa Khayr al-Anaam":

"De Salaam is Allah's bescherming van Zijn Profeet tegen gebreken en tegen elke vorm van kwaad en de bescherming van de Boodschap waarmee hij is toevertrouwd".

(2) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door Ahmad, Ibn Maadjah en al-Haakim.

(3) Voetnoot van de vertaler: Da'wah: Oproep/uitnodiging tot Allah.

(4) Voetnoot van de vertaler: De Bezitters van Standvastigheid zijn de Profeten Noeh (Noach), Ibraahiem (Abraham), Moesa (Mozes), 'Iesa (Jezus) en Mohammad - 'alayhimoes-salaatoe was-salaam.

(5) Voetnoot van de vertaler: Djihaad: Het strijden of elke andere inspanning om het Woord van Allah superieur te maken.

(6) Voetnoot van de vertaler: Shaytaan: Satan, de Duivel.

(7) Voetnoot van de vertaler: Tamyie': Het versmelten met de mensen van innovaties, doordat men op een zachte manier met hen omgaat.

(8) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door al-Boekhaarie.

(9) Voetnoot van de vertaler: Moemayyi' (meervoud: Moemayyi'oen): Iemand die tamyie' verricht.

(10) Voetnoot van de vertaler: Shaykh (meervoud: Shoeyoekh/Mashaayikh/Ashyaakh): Leraar.

(11) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

(12) Voetnoot van de vertaler: as-Soefiyyah: Soefisme, één van de dwalende groeperingen die vooral bekend staan om hun extreme onthouding van de wereldse zaken en hun geïnnoveerde manier van het gedenken van Allah, door middel van muziek, gedans, enz.

(13) Voetnoot van de vertaler: Tiedjaaniyyah: Eén van de vele Orden van as-Soefiyyah.

(14) Voetnoot van de vertaler: Imaam (meervoud: A-immah): Voorganger in het gebed.

(15) Voetnoot van de vertaler: Tawhied: De aanbidding van Allah alleen.

(16) Voetnoot van de vertaler: Soennah: Datgene waar de Profeet - sallallahoe 'alayhi wa sallam - en zijn Metgezellen zich op bevonden, betreffende de geloofsleer en de daden (zie Sharh Loem'atil-I'tiqaad van ash-Shaykh Ibn 'Oethaymien - moge Allah hem genadig zijn).

Bron:
http://www.soennah.com/content/view/147/42/