Eid al-Fitr 2012Moge Allah de goede handelingen van ons en jullie accepteren

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

 
De verschillende bewoordingen die overleverd zijn m.b.t. de takbier van al-‘ied

 
Alle lof is aan Allaah en vrede en zegeningen over de Boodschapper van Allaah en over zijn familie en metgezellen. Wat volgt:

Dit zijn uitspraken die overleverd zijn m.b.t. de takbier van al-‘ied door sommige van de edele metgezellen en die gekozen zijn door sommige van de Ullamaah.

Allaahoe Ta’ala zegt:

ولتكبروا الله على ما هداكم

{En prijs Allaah’s grootheid omdat hij jullie leiding schonk}

Imaam an-Nawawie heeft gezegd:

Als men zegt wat gewoonlijk is bij de mensen dan is dit goed. Hier is men vrij in en er is geen enkele beperking hierin.
[al-Adkaar:202]

As-San’aanie heeft gezegd:

In de uitleg vindt men vele manieren bij verschillende Imaams en dit duidt erop dat hier ruimte voor is en de algemeenheid van het vers benadrukt dit ook.
[ Subul as-Salaam boek 2:101]

Er zijn veschillende bewoordingen terug te vinden in de verschillende athaar die overleverd zijn van de sahaba.

Hiertoe behoren de volgende:

الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar La ilaha ila Allaah Wallaahoe Akbar Allaahoe Akbar Walillaahil hamd.
[Deze is overgeleverd van Sa’ied bin djabier, Moedjaahid en ‘Abderahmaan bin abi Laylah in Lataaif al-Ma’aarif:364]

Ibn Qudaamah heeft hierover gezegd:

En dit is de uitspraak van ‘Omar, ‘Ali en ibn Mas’oed en dit was de opinie van at-Thawrie, aboe Haniefah, Ahmed en Ishaaq.
[al-Moghnie boek 3:290]

En van diegenen die deze uitspraak ook hebben gekozen zijn:

Al-Haafid ibn Rajab al-Hanbalie [lataaif al-Ma’aarif:364]
Shaykhul islaam ibn Taymiyyah [Majmoe’ al-Fatawah boek 24:220]
Shaykh al-Albaanie [Tamaam al-Minna: 356]
Shaykh ibn ‘Oetaymien [Sharh al-Moemti’ boek 5:225
Shaykh ‘Abdelmohsin al-‘Abbaad [Kotob wa rasaail ‘Abdelmohsin al-‘Abbaad boek 5: 262]


الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد

Allaahoe Akbar kabiraa Allaahoe Akbar kabiraa Allaahoe Akbar wa ajal Allaahoe Akbar Walilaahilhamd

Overgeleverd door Daar al-Qotnie in zijn soenan boek 2: 25
Authentiek verklaard door Shaykh al-Albanie in al-Irwaa boek 3: 126
Shaykh al-Fawzaan heeft deze gekozen in zijn boek Mulaghas al-fiqhie: 220

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً

Allaahoe Akbar kabiraa walhamdoelillaahi kathiraa wa soebhana Allaahi boekratan wa asielah

Gekozen door an-Nawawie in zijn boek al-Adkaar: 220

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar La ilaha Ila Allaah Wallaahoe Akbar Walillaahilhamd

Overgeleverd door ibn abie Shaybah in zijn moesannaf boek 2: 165

لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

La ilaha ila Allaah Wallaahoe Akbar Allaahoe Akbar Walillaahilhamd

As-Showkaanie heeft gezegd dat dit overgeleverd is door ‘Omar en ibn Mas’oed
[ Nayl al-Awtaar boek 3: 330]

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar

En dit is wat Maalik en Shaafi’ie hebben gezegd
[al-Moeghnie boek 3: 290]

الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Kabiraa

Overgeleverd door al-Bayhaqie middels Salman[as-Soennan al-Kobra boek 3: 316]
Gekozen door ibn Hajr in fathul baarie boek 2: 462
En door as-Showkaanie in Nayl al-Awtaar boek 3: 330

الله أكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر واجل الله أكبر على ما هدانا

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar Walillaahilhamd Allaahoe Akbar wa ajal Allaahoe Akbar ‘ala ma hadaana

Overgeleverd door al-Bayhaqie middels ibn ‘Abbaas [as-Soennan al-Kobra boek 3: 315]
Shaykh al-Albaanie heeft gezegd dat de ketting (van overleveraars) authentiek is [al-Irwaa boek 3: 125]

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar la ilaha ila Allaah Wallaahoe Akbar Allaahoe Akbar Walillaahilhamd

Overgeleverd door ibn Taymiyyah [ Majmoe’ al-Fatawa boek 24: 220]
En door ibn Otaymien in zijn boek Sharh al-Moemti’ boek 5: 225

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar la ilaha ila Allaah Wallaahoe Akbar Allaahoe Akbar Walillaahilhamd
Overgeleverd door ibn ‘Otaymien in zijn boek Sharh al-moemti’ boek 5: 225

Wa Sallaa Allaahoe wa salam ‘Ala nabiyiena wa ‘ala aalihi wa sahbihi..

Genomen van: www.sahab.netDe soennah van het opheffen van de handen tijdens de takbiraat van salaatul 'iedHet opheffen van de handen tijdens de extra takbiraat van salaatul ‘ied

Als eerste datgene wat is overgeleverd van de Sahaba -radia Allaahoe ‘anhoem- mbt het opheffen van de handen

Ibnul Qayyim al-Jawzi –rahimahoe Allaah- zegt in zijn boek “Raf’ul yadayn fi salaat” pagina 295 het volgende:

En het is bevestigd dat de sahabah hun handen ophieven tijdens de takbiraat van de twee ‘ieds.


Ten tweede wat is overleverd van de Tabi’ien –rahimahoemoe Allah- mbt het opheffen van de handen

Imaam ‘Abderazaaq as-San’aanie heeft gezegd in zijn “Moesannaf” onder nummer 5699 middels ibn Djarieh dat hij zei:

Ik zei tegen ‘Attaah: “ Moet de imaam zijn handen opheffen tijdens de extra takbiraat met salaatul fitr (‘ied)? Hij zei: “ja, en de mensen moet ook (hun handen) opheffen.” [de ketting van overleveraars is sterk]


Ten derde de uitspraken van de geleerden over de regelgeving van het opheffen van de handen

Imaam aboe Ja’far at-Tahaawie –rahimahoe Allaah- zegt in zijn boek “Mo’ien al-oemah ‘ala ma’rifaat al-wafaaq wal gilaaf baynal a-immah” het volgende:

En zij zijn het overeens mbt het opheffen van de handen tijdens de takbiraat. De handen worden opgeheven tijdens de extra takbiraat en er word tussen elke takbira een onderscheid gemaakt door een stilte.

Imaam al-Baghawie heeft gezegd in zijn boek “sharhoe soennah” boek 4 pagina 310:

Het opheffen van de handen met de takbiraat van al-‘ied is een soennah bij de meeste van de Ullamah.

En de Ullamaah die hebben gezegd dat het aanbevolen is zijn:

Ibnul Qayyim, Ibn Baaz en ibn ‘Otaymien –rahimahoemoe Allaah-


Geschreven door Shaykh ‘Abdelqaadir bin Mohammed bin ‘Abderahmaan al-Junaid

Genomen van www.sahab.net