Zijn wij met de ''waarheid'' of met de geleerden?

Kijk mee, mijn lezende broeder, om een nieuw gezicht te zien en een vreemde vormgeving welke geniepig oprereert tussen Ahlu Sunnah; zij belasteren deze gezegende da´wah en verwijten haar mensen met gruweldaden, zonden en gruwelijkheden, en als tegen hen gezegd wordt: deze handelingen zijn hizbiyyah [1] en dit nodigt uit naar hizbiyyah, dan verbeelden zij zich in de verbeelding: ''Wij zijn met de geleerden.''

Dit fenomeen (i.e. ''Wij zijn met de geleerden'') kwam te midden van Ahlu Sunnah naar boven, toen de opperhoofden van hizbiyyah geniepig tussen Ahlu Sunnah begonnen te opereren; vanaf toen de groot-geleerde en strijder Muqbil ibn Hadie al-Waadi´ee - moge Allah hem genadig zijn - zijn oproep begon in Yemen en haar goedheid vespreidde, vermeerderden de mensen van dit fenomeen, met het geniepig opwerpen van hizbiyyah, in naam van dit fenomeen. Dus toen onze Shaykh - moge Allah hem genadig zijn - begon met zijn heldere veruidelijking over de hizbiyyeen en de mensen van de groeperingen, zoals 'Jam´iya al-Hikma wa Ihsaan wal Birr' en andere dan deze, begonnen zij het krap te krijgen van deze waarschuwing, en andere zeiden: ''Het is niet duidelijk geworden voor mij.'' Zelfs dat sommige bekenden van Ahlu Sunnah naar hen toe gingen en hen bijwoonden, en als er tegen hem gezegd werd: ''Waarom, terwijl de imaam al-Waadi´ee voor hen waarschuwde?'' Zie je hem antwoorden: ''Hun hizibiyyah is voor ons niet duidelijk geworden en de geleerden hebben niet gesproken over hen.'' Totdat vele jongeren afdwaalden door deze uitspraak en de hizbiyyeen hen meetrokken in hun hizbiyyah en hun groepering welke daarna onsluiert werd voor de mensen: ''Als de fitnah (calamiteit, rampspoed) komt, wordt deze niet gekend, behalve door de geleerden en als deze heen is gegaan herkennen de meeste mensen het.''

En daarna begon deze uitspraak te verspreiden bij het opkomen van de fitnah van Abu l Hasan al-Masri en de Shaykh, Naasih al-Amien (Yahya al-Hajoerie), verduidelijkte wat Abu l Hasan bezat aan hizbiyyah en complotten tegen Ahlu Sunnah. Wij begonnen te midden van Ahlu Sunnah te horen: ''Wij zijn met de geleerden, wij zijn met de geleerden!'' Maar wij zeiden tegen sommige van hen: ''Heb je dan niet gehoord wat Shaykh Yahya heeft verduidelijkt over hem?'' Zegt hij: ''De geleerden hebben niet over hem (i.e. Abu l Hasan) gesproken.'' Dus hij begon af te haken door de vertraagde verduidelijking van vele geleerden van onder de studenten van kennis en Ahlu Sunnah. En toen zijn hizbiyyah duidelijk werd voor de geleerden - moge Allah hen succes schenken - in dit gebloeide land, en dit behoorde tot Barmhartigheid van Allah voor deze gezegende da´wah, waarschuwden zij voor Abu l Hasan en verduidelijkten aan de mensen zijn hizbiyyah. Waarop de mensen van deze uitspraak zeiden: ''Wij zijn met de geleerden van Saudi Arabië!'' O subuhaana Allah, hoe groot is de misleiding van de shaytaan over de uitsprekers ervan!

En toen Ahlu Sunnah in het Koninkrijk, de hizbiyyah van Abu l Hassan verduidelijkten en de weerleggingen elkaar navolgden met aan hun hoofd: de geachte vader, de strijder, de groot-geleerde, onze Shaykh Rabee´ ibn Haadie al-Madkhalee - moge Allah hem beschermen - zei ik tegen sommigen van hen: ''Wat nu betreft, de geleerden van elk van (deze) landen hebben de hizbiyyah van Abu l Hassan verduidelijkt, dus het is niet nodig om te redetwisten.'' Waarop hij antwoordde: ''Al daalt een Engel uit de hemel neer en tegen mij zegt dat Abu l Hassan, een hizbi is, zal ik dat niet accepteren!'' Ik zoek toevlucht bij Allah tegen deze ontspoorde uitspraak. Dit alles, o mijn broeders ter wille van Allah, is veroorzaakt door deze uitspraak (i.e. ''Wij zijn met de geleerden'').

En wat lijkt deze nacht op die van gister: wij leven nu deze dagen met een fitnah welke klein was in het begin en op het laatste vergrootte door toedoen van deze uitspraak: ''Wij zijn de met de geleerden.''

Toen Allah de harten liet ontsporen van sommige die het wilden van onder de studenten van kennis - en hun toestand is als de toestand van degenen die hen voor in is geweest van onder de groeperingen die zich te midden van Ahlu Sunnah bevonden - kwam een groep op in Daar al-Hadeeth in Dammaaj waarvan onze Shaykh Yahya en de rest van de studenten hadden ondervonden dat zij zijn veranderd, waarop zij afwijzend begonnen te doen en allen doelgericht, (anderen) wegjaagden en waarschuwden voor de zittingen van Shaykh Yahya en van die waardevolle profijtelijkheden. En toen Shaykh Yahya - moge Allah hem succes geven - begon met het adivseren van hen, vermeerden zij in afwending en overschreiding. En toen hij hun gevaar inzag over deze Daar en over de da´wah van Ahlu Sunnah, waarschuwde hij voor hen en plaatste hen buiten deze Daar, en dit alles, zoals hij - moge Allah hem zorgzaam over hem zijn - zei: ''Wij hebben hen niet erbuiten geplaatst, behalve als bescherming voor de da´wah.'' En dit is wat wij van hem ondervinden - moge Allah hem beschermen en standvastig maken - en wij dienen Allah met het feit dat zijn woorden over hen en over degenen die hen verdedigen, waarheid is. Sterker nog, hij schoot tekort omtrent sommige van hen waarvan wij waarschuwingen en afschrikkingen van deze Daar opmerkten. Daarom waren de geleerden en edele broeders het eens over hun hizbiyyah, zoals: Jamiel as-Salwi, Abu ´Umar al-Hajoerie, Zaayid al Wassaabi, de edele Shaykh Ahmad al-Wasaabi, Muhammad bin Hazzaam al-Abi, en de rest van de studenten van kennis. Wij kennen geen afwijzing van hen over wat de Shaykh van deze Daar en haar geleerde zei.

Het is een vereiste voor elke Selefie dat zijn symbool als eerst moet zijn 'het accepteren van de Waarheid' en dan de woorden van de geleerden, en de bewijzen daarvoor zijn veelvuldig - de situatie laat het niet toe om het te benoemen.

De groot-geleerde, ibn Sa´di, zei in 'Bahjatu al-Quloeb al-Abraar wa qurratoe ´uyoen al-Aghyaar fi Sharh Jawaami´ al-Aghbaar (d. 1 / blz. 232)' het volgende:

''Wat betreft de hoogmoedige tegen het navolgen van sommige waarheden welke tegenstrijdig zijn aan hun mening en begeerten, zij hebben - al zijn het geen ongelovigen - de verdiensten van een straf naar gelang hun hoogmoedigheid en wat hen beïnvloed heeft in het afwenden van het accepteren van de waarheid welke verduidelijkt is voor hen nadat de wetgeving tot hen is gekomen. En daarom: de geleerden zijn het unaniem over eens, als de Sunnah van de Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - duidelijk is geworden voor hem, voor hem is het niet toegestaan om daarvan af te wenden voor een uitspraak van iemand - wie het ook mag zijn. Het is dus verplicht voor de student van kennis om zich een met zekerheid voor te nemen om de Woorden van Allah en de woorden van Zijn Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - voorrang te geven boven de uitspraak van eenieder, en dat het de basis is waar hij naar terug keert, en het fundament waar hij op bouwt: navolgen van de leiding van de Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - en het zich inspannen om achter zijn bedoeling te komen om het vervolgens na te volgen, zowel van de buitenkant als de binnenkant.''

En ik bedoel met dit woordje van mij niet het afstand nemen van de geleerden of het belasteren van hen; zij zijn de sterren van de aarde, door hen worden de mensen geleid, de dienaren verlicht en met hen houdt Allah het kwaad van het land af. Maar de waarheid, dat is het correcte en de leiding voor degenen met verstand. Dit is het voor wie wilt ontkomen uit de fitan (calamiteiten, rampspoeden). De waarheid is groter dan iedereen, dus alles wat overeenkomt met de waarheid, dat is onze weg. En mijn Shaykh (Yahya) - moge Allah zorgzaam over hem zijn - heeft een lezing, met als titel: ''De waarheid en het accepteren ervan.''

En laat - o Sunni - degenen die voor zijn geweest een les zijn en ik denk niet dat er niemand afwijzend is tegen Daar al-Hadeeth in Dammaaj en haar geleerden, behalve dat Allah hem vernederd. Moge Allah ons succes geven voor hetgeen Hij houdt en Tevreden over is.
Geschreven door jullie broeder
Abu Usaama ´Aadil bin Muhammad as-Siyaaghi [2]
Daar Al-Hadeeth in Dammaaj (moge Allah het beschermen)

______________________________________

[1] Wanneer wordt er over iemand geoordeeld dat hij een Hizbi is? - Shaykh al ´Utaybie
http://www.youtube.com/watch?v=uRZDweE3T8s
[2] Eén van de studenten van Dammaaj en bekend bij de geleerden, zoals Shaykh Yahya al-Hajoerie. http://www.olamayemen.net/default_ar.aspx?id=6233 Echter, is hij om het leven gebracht door de Raafida: moge Allah hem barmhartig zijn en accepteren als martelaar en de Raafida vernietigen. http://vb.noor-alyaqeen.com/t19302/