Wat is nou Da'wah as-Salafiyyah?


Ik zeg -Wa Bielleh at-Tawfieq- dat as-Salafiyyah geen nieuwe Madhab is. As-Salafiyyah is niets anders dan Al-Quraan, de Soennah met het begrip van de Salaf as-Saleh. De Profeet Salla Allahoe 'aleehie wassalaam zegt in een hadieth die is overgeleverd door at-Tiermiedhie:

“...En deze Oemmah zal zich opsplitsen in drieënzeventig sekten, zij zijn allen in het Hellevuur behalve één”.

Zij (de Metgezellen) vroegen: “Welke is dat O Boodschapper van Allaah?”
Hij antwoordde:


Zij zijn degenen die op hetgeen zijn waar ik en mijn Metgezellen vandaag de dag op zijn.”

En de Profeet Salla Allahoe 'aleehie wassalaam zegt in hadieth die is overgeleverd Aboe Dawoed en at-Tiermiedhie op gezag van al-'Irbaad Ibn Saariejah:

(Een gedeelte v/d hadieth)


Want voorwaar, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel verschillen (in uitspraken, handelingen en overtuigingen) zien. Houdt je dus aan ‘mijn Soennah’ en aan ‘de Soennah van de rechtgeleide khaliefen’, bijt je daar stevig aan vast (met je achterkiezen).

En Allah Ta'alaa zegt in de Quraan: (interpretatie v/d betekenis)

'En als iemand de gezant tegenwerkt nadat de leidraad hem duidelijk geworden is en hij toch niet de weg van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daarheen brengen waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem in de hel laten branden en dat is pas een slechte bestemming!' [Surah An-Nisaa: 115]

Voorzeker, Allaah de Almachtige en Sublieme is ver verwijderd van alle onvolmaaktheden en gebreken. En er is geen twijfel of onzekerheid dat Zijn benoeming van 'de Weg van de Gelovigen' hier alleen is vanwege een immense en veelomvattende wijsheid en voordeel. Het geeft dus aan dat er een belangrijke verplichting is, welke inhoudt dat ons volgen van het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, in overeenstemming moet zijn met waar de eerste Moslims zich op bevonden. En zij zijn de Metgezellen van de Boodschapper van Allaah, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, dan degenen die na hen kwamen, dan degenen die na hen kwamen. En dit is waar de da'wat-us-salafiyyah naar uitnodigt en naar oproept. En dat is hetgeen wat de voornaamste voorrang heeft in de basis van de roeping en de methodologie van het lerend proces.

Da'wah as-Salafiyyah is dus geen nieuw Madhab, en is de oorspronkelijke Madhab waar de Profeet Salla Allahoe 'aleehie wassalaam naar uitnodigde.

En Imaam Ibnoel-Qayyiem Rahiemahoe Allah zegt in een mooi dichtvorm het volgende:


'Kennis is: (wat) Allaah heeft gezegd, (wat) Zijn boodschapper heeft gezegd (en wat) de metgezellen hebben gezegd. Dit is niet iets wat onwaar is.

Kennis is niet dat we ons haasten naar dwaze onenigheden tussen de Boodschapper en tussen de mening van een Faqeeh (geleerde).

Neen, en we negeren en ontkennen de eigenschappen (van Allaah) niet alleen maar uit angst om te vervallen in tashbeeh en tamtheel (het vergelijken met de schepping).


 
Op gezag van 'Aishaa: Een man vroeg aan de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) wie zijn de beste mensen? hij (sallahoe alayhie was sellem) antwoordde: "De (mensen van de) eeuw waarin ik nu leef, vervolgens de tweede (eeuw) en dan de derde (eeuw)"

Hadieth is overgeleverd door Moesliem.

Elmoehiem, in het kort: ad-Da'wah as-Salafiyah roept op naar de Quraan, de Soennah en dit alles met het begrip van de Vrome Voorgangers, niets meer en niets minder.

Het kan wel eens voorkomen dat iemand zichzelf toeschrijft aan de Selefie-weg, maar dan tegenstrijdig is met Al-Quraan, of de Soennah. Dit zou wel eens kunnen voorkomen. Dus als er iets tegenstrijdig aan is dat is dit niets anders dan fout en dwalend. We bedoelen hier de algemene mening over Aqiedah, Manhadj en de Oesoel van de Religie. Dit is vanwege het feit dat de Aqiedah en Manhadj en de Oesoel van de Selef van alle eeuwen hetzelfde is en zij allen hierop verenigd waren.

Vandaar dat iemand die een Selefie is, en waarachtig is in zijn toeschrijving aan de Selef en wie de weg van kennis en handeling volgt, en hun weg volgend, dan is hij correct in dat alles, Inshaa’Allaah. Deze persoon zal de weg van de Selef in algemene termen wel kennen, en hij weet dat het correct is, ondanks dat hij onwetend kan zijn over een aantal bijzonderheden. Maar hij is nog steeds correct in het veronderstellen dat hun weg (en zijn manier van hen volgen en hen nabootsen) de waarheid is, en hetgeen wat eraan tegengesteld is, leugens zijn. Het zou ook kunnen zijn dat hij de weg van de Selef in zowel algemene als specifieke termen kent; in termen van Aqiedah en Manhadj en Oesoel en Foroe’, en hij zal correct zijn in het grootste gedeelte van hetgeen waaraan hij zich vasthoudt en naar handelt, en dit alles is afhankelijk van zijn oprechtheid in het leren en zijn ijver in het verkrijgen van kennis en er naar te handelen.`

Betreffende de claim van een individueel die beweert correct te zijn in elke kwestie van de bijkomstige zaken, daarover kan men zeggen dat hij dwalend is. Aangezien het niet mogelijk is voor iemand om correct te zijn in elke bijkomstige kwestie van het geloof. Aangezien het ten eerste niet mogelijk is voor hem om van alles kennis te hebben, en ten tweede, wetende dat de Iemaams uit het verleden dat niet bereikt hebben, is het hoogst onwaarschijnlijk dat er ooit één van de aanhangers van de Iemaams van deze tijd dat niveau ooit zal bereiken. Vandaar dat het wel mogelijk is voor een Selefie om fout te zijn in bijkomstige zaken, maar dat doet niets af aan het feit dat hij correct is in zijn Aqiedah en Manhadj, wat in algemene termen betekend dat hij op hetgeen is dat hem buiten de tweeënzeventig sekten van innovatie en dwaling houdt.

Dit is dus in het kort een samenvatting over de Da'wah as-Salafiyyah, en ik vraag je vriendelijk om hier over na te denken, en niet blijft vast houden aan het verkeerde denkbeeld dat je over Da'wah hebt, Baraka Allahoe Fiekoem