Eigenschappen van Manhadj as-Selefie

Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie
Eigenschappen van Manhadj as-Selefie

 
Vragensteller: “Ik wil een gedetailleerde verduidelijking van de Manhadj as Selefie en de sekten die nu aanwezig zijn onder ons, omdat een ieder van hen beweert op de waarheid te zijn.”

De edele Shaykh Soelaymaan ar Roehaylie - hafidhahoellaah - antwoordde:

“In ieder geval: Manhadj as-Selef: Is een duidelijke manhadj, (het) wordt nooit verward met een andere (manhadj).

Manhadj as Selef: is een manhadj gebouwd op ;

- al-Ikhlaasoe lillaah (zuiverheid van intentie omwille van Allaah)
- al-Moetaaba’ah lir-Rasoel (navolging van de Boodschapper)

Manhadj as Selef: De basis ervan is de Uitspraak van Allaah, de Verhevene en Geprezene:

Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.“ Soerat an-Nisaa 65

Manhadj as Selef: Is gebouwd op de uitspraak van de Profeet - sallallaahoe ‘alaayhi wa sallam:


Dus wie van jullie na mij leeft zal vele meningsverschillen zien, houdt jullie dus vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide Khulafaa die leiding geven. Houdt jullie eraan vast en bijt erin vast met jullie hoektanden en wees gewaarschuwd voor de nieuwe geïntroduceerde zaken, want voorzeker iedere nieuw geïntroduceerde zaak is een bid’ah en iedere bid’a is een dwaling en iedere dwaling is in het vuur.“ (Soenan Aboe Dawoed 4607.)


Manhadj as Selef: Is gebouwd op hetgeen waarmee Allaah, de Verhevene en Geprezene, de eersten van deze Oemmah mee rectificeerde. En dit is hetgeen waar de Profeet - sallallaahoe ‘alaayhi wa sallam - zich op bevond en zijn metgezellen.

Manhadj as Selef: Is gebouwd op vijandschap en het afstand nemen van bid’ah en ahwaa (begeerten) en vijandschap en afstand nemen van haar mensen.

Manhadj as Selef: Is (gebouwd) op het openlijk ondersteunen van de Soennah van de Boodschapper - sallallaahoe ‘alaayhi wa sallam - en het inspannen in het weerleggen van de bid’ah, en het ontbloten van haar mensen, en hun toestanden verduidelijken, en het waarschuwen van de mensen voor alles wat van hen naar buiten komt. Manhadj as Selef: (Is een) Manhadj welke nooit gemengd wordt met een ander dan haar.

Een methodologie van het Boek en de Soennah , een methodologie (gebouwd) op kennis en een vooruitziende blik, een methodologie van ittibaa’ (het volgen van bewijs) en leiding.

Manhadj as Selef: (Is) een methodologie die iedereen kan inzien wie Allaah zijn blik heeft verlicht.

De sekten welke in tegenstrijd zijn met de methodologie van de Selef oes Saalih, gaan de methodologie van de Selef oes-Saalih tegen in al hetgeen wij noemden.


Van de eigenschappen van een Selefie: (Is) dat hij kijkt naar de mensen vanuit de Sharie’ah, en niet dat hij kijkt naar de sharie’ah vanuit mensen. Hij geeft de sharie’ah voorrang boven wensen van de mensen, ook al gaan velen hem tegen. Ook al komen er weinigen bij hem, hij geeft de Soennah van de Boodschapper - sallallaahoe ‘alaayhi wa sallam - en het Boek van onze Heer, de Geprezene en Verhevene, voorrang op de meerderheid (van de mensen).Als voor de Hizbiyyoen (de mensen van partijgeest) en hun (verschillende) categorieën, zij kijken naar de sharie’ah vanuit de ogen van de mensen.

Dus zij geven niets aan de mensen, behalve waar de mensen van houden en wat hun meerderheid (van de Hizbiyyien) doet toenemen. En als zij zien dat de mensen houden van de rechterkant, dan bewandelen zij de rechterkant en overdrijven zij, en als zij zien dat de mensen van de linkerkant houden, dan bewandelen zij de linkerkant en overdrijven zij. En als zij zien dat de mensen houden van uitstel, dan stellen zij uit.

En als zij zien dat de mensen van terugtrekking houden, dan trekken zij zich terug, en zij kijken hierbij niet naar het Boek en niet naar de Soennah. Maar zij kijken wat de mensen leuk vinden en wat hun (eigen) meerderheid vergroot.

Hoe dan ook: Dus deze zaak is bestaand en (er is over) geschreven en het heeft veel tijd nodig (om het in totaliteit te behandelen), en hopelijk heb ik volstaan met hetgeen ik aangestipt heb . Dit omdat hier veel, veel over gesproken is.”

Einde van de woorden van Shaykh Soelaymaan ar Roehaylie - hafidahoellaah.
Vertaald door: Ridouan Aboe Roemaysae.
Bron uitgeschreven audio op sahab -
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=133432