Onenigheden en verdeeldheid.

Laat onenigheden en verdeeldheid achterwege!

Shaych Saalih al-Fawzaan (حفظه الله) schrijft het volgende:

Allah (تعالى) zegt:

"Voorwaar, deze oemmah (godsdienst) is één godsdienst en Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij daarom."
[al-Anbiyaa(21):92]

In dit edele vers en andere (verzen) draagt Allah ons op om als één oemmah te zijn onder één islamitische leiderschap en dat we (onszelf) niet opsplitsen in groepen en partijen. En wanneer er geschillen optreden tussen ons dan dienen wij deze te op te lossen door terug te keren naar het boek van Allah en de soennah van Zijn boodschapper (صلى الله عليه و سلم). Allah (تعالى) zegt:

"En wanneer jullie ergens over geschillen refereer dit dan terug naar Allah en Zijn Boodschapper."
[an-Nisaa(4):59]

Zo ook draagt Hij ons op in de deze (bovengenoemde) vers om één Heer te aanbidden en dat is Allah, Degene die ons heeft geschapen en levensonderhoud (rizq) heeft gegeven. Hij (تعالى) zegt:

"...en Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij daarom."
[al-Anbiyaa(21):92]

Hij draagt ons op tot één woord en één djamaa'ah met (één en) dezelfde geloofsleer ('aqiedah) en aanbidding. Hiervoor heeft Hij (سبحانه) ons geschapen. Hij heeft ons geschapen om een eenheid te vormen in ons woord en aanbidding. Hij heeft ons uitgesloten van de mensen van geschil. Hij (تعالى) zegt:

"Maar zij blijven van mening verschillen. Behalve degene die Allah barmhartigheid heeft geschonken. En daarvoor heeft Hij hen geschapen."
[Hoed(11):118-119]

Eenheid is dus barmhartigheid en opsplitsing is kwelling volgens dit edele vers. En Saoedi-Arabië (en alle Lof is aan Allah) bewandelde deze methodiek. Eén djamaa'ah, één geloofsleer, met als grondwet het boek van Allah en de soennah van Zijn boodschapper. Hierover (deze grondwet van het boek van Allah en de soennah van Zijn boodschapper) zegt Allah (تعالى):

"De valsheid raakt hem (de Qor'aan) niet, niet van voren noch van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene."
[Foessilat(41):42]

Echter de afgelopen jaren zijn er verschillende groepen ons land binnen getreden. Iedere groep met haar eigen methodiek en leiderschap. Veel jongeren zijn erdoor beïnvloed waardoor zij (deze groepen) bij hen verdeeldheid en onenigheid konden introduceren. Vervolgens heeft deze zaak zich ontwikkeld tot het opsplitsen van de studenten van kennis in hun toeschrijving aan de geleerden. Iedere groep schrijft zich toe tot een specifieke geleerde en accepteert alleen van hem en waarschuwt tegen andere geleerden. Ondanks dat deze geleerde qua geloofsleer en methodiek niet in geschil is met de andere (geleerde). Het zijn slechts (pre-islamitische) fanatisme (ta'assoebaat) en duivelse onenigheden wat schade heeft berokkent aan de gemeenschap van ahloes-soennah wal djamaa'ah. Er ontstond opsplitsing en onderlinge haat tussen hen (ahloes-soennah wal djamaa'ah) totdat de innoveerders de kans kregen om hun kop op te steken en een aanwezigheid te creëren in het land. Hierdoor krijgen zij de meerderheid als gevolg van hun onderlinge samenkomen. En ahloes-soennah zijn onderling gaan opsplitsen waardoor de vrees ontstaat dat de situaties zullen veranderen in het land.

O student van de kennis, O jongeren van ahloes-soennah, verlaat deze verdeeldheid en onenigheden en toon liefde en haat omwille van het boek (van Allah), de soennah en de methodiek van ahloes-soennah wal djamaa`ah. Allah (تعالى) zegt:

"En gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig, voorwaar Allah is met de geduldigen."
[al-Anfaal(8):46]

En praktiseer Zijn (تعالى) Uitspraak:

"En wanneer jullie ergens over geschillen refereer dit dan terug naar Allah en Zijn Boodschapper."
[an-Nisaa(4):59]

Wees gewaarschuwd voor de infiltraties van de vijanden en hypocrieten. Want jullie bevinden jullie zelf in een tijd van beproevingen (fitnah). De enige bescherming hiertegen is het vormen van een onderlinge eenheid op het boek van Allah, de soennah van Zijn boodschapper en het opdoen van kennis bij de gegrondveste geleerden,

En jullie o geleerden en leraren, vrees Allah en dirigeer jullie studenten in de juiste richting, de correcte methodiek en het samenkomen op het boek van Allah, de soennah van Zijn boodschapper en de methodiek van de vrome voorgangers. Waarschuw hen tegen verdeeldheid, valse beschuldigingen en het bezig houden met het verspreiden van tekortkomingen en het bedekken van de goedheden.

"Als jullie dat niet doen (een eenheid vormen), dan zal er chaos en een groot verderf op aarde ontstaan."
[al-Anfaal(8):46]

Sommige leraren zijn erop gespitst om verdeeldheid en onenigheid te veroorzaken. Zo zie je dat hij deze persoon uitscheldt en de ander prijst zonder geldige reden en hij geeft niets om het uitleggen van de les waar hij voor is aangesteld.

Moge Allah één ieder succes schenken in het verkrijgen van profijtvolle kennis en vrome handelingen.

Moge de vrede en zegeningen met onze profeet en al zijn metgezellen zijn.
Geschreven door: Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
Lid van het comité van grote geleerden.
Datum: 20-02-1434 NH overeenkomstig met 02-01-2013.


Bron: officiële website van de Shaych
:
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14338
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah