Ergste wat je kan overkomen!Ramadanbericht nr.12


Het ergste wat je kan overkomen beste broeders en zusters, is het vervallen in shirk; dé grootste zonde. Deze zonde die het paradijs voor jou verboden maakt en jou doet behoren tot de eeuwige bewoners van het hellevuur!

Allah zegt:

“Hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. [5:72]

Dit geldt voor degene die grote shirk begaat en daar geen berouw van heeft getoond vóór zijn dood.

Shirk is namelijk onder te verdelen in twee soorten: grote en kleine shirk. Grote shirk houdt in dat je een deelgenoot aan Allah toekent door je te wenden tot iets of iemand dan Allah met een vorm van aanbidding.

Een voorbeeld van grote shirk is het aanroepen van iets of iemand dan Allah, terwijl deze afwezig is en niet in staat is om jou te verhoren. Zoals sommige onwetenden dat doen bij de graven in vele landen. Al zij het met het voorwendsel dat zij hen slechts aanroepen als voorspraak bij Allah. Dit was ook het voorwendsel van de vroegere mushrikien (polytheïsten):

“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat, en zij zeggen: ‘Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah’.” [10:18]

Degene die grote shirk begaat, begaat ongeloof. Al zijn voorgaande goede daden worden vruchteloos. Allah zegt:

“En voorzeker, er is aan jou en aan degenen vóór jou geopenbaard: Als jij shirk pleegt, dan zullen jouw daden vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren.” [39:65]

Grote shirk wordt niet vergeven wanneer daar geen berouw van is getoond vóór de dood, in tegenstelling tot de overige zonden waar het aan Allah is om de dienaar daarvoor te straffen of te vergeven. Allah zegt:

“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast, aan wie Hij wil..” [4:48]

Kleine shirk

Kleine shirk is alles wat leidt naar grote shirk en in de Qoraan en Sunnah shirk is genoemd, maar niet valt onder grote shirk. Vormen van kleine shirk zijn het zweren bij iets of iemand anders dan Allah. Zo ook de uitspraak: als het die of dat niet was dan was dit gebeurd, zoals bijvoorbeeld: ‘als het de arts niet was dan was ik nog steeds ziek.’  Het correcte is: ‘als het Allah niet was en daarna de arts was ik nog steeds ziek.’

Een andere vorm van kleine shirk is riyaa; de aanbidding beter uitvoeren omdat mensen deze aanschouwen. Zoals de persoon die de gewoonte heeft om het gebed gehaast te verrichten, maar omdat deze wordt aanschouwt nu goed de tijd neemt.

Verschil tussen grote en kleine shirk
Kleine shirk in tegenstelling tot grote shirk is geen ongeloof, maar behoort wel tot de grootste zonden. Ook maakt kleine shirk de voorgaande daden niet vruchteloos, wel maakt het de daad waarin deze voorkomt vruchteloos. Zoals het voorgaande voorbeeld van het gebed.

Groot of klein beste broeders en zusters, wij moeten ver verwijdert blijven van alle vormen van shirk. Hopend dat de volgende uitspraak van onze nobele profeet salla allaho ‘alahi wa sellam op ons van toepassing zal zijn:

Wie sterft zonder iets aan shirk te plegen, zal het paradijs betreden.”

En dat de volgende uitspraak van de profeet profeet salla allaho ‘alahi wa sellam niet op ons van toepassing zal zijn:

En wie sterft terwijl hij shirk pleegde (en daar geen berouw van heeft getoond) zal de Hel betreden.” [Sahih moslim]


In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.
Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via: www.kennisviamail.nl

Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/abulfadlmedina

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

7 Ramadan