Eerste wat je als moslim moet weten!

 
 
 
Ramadanbericht nr.11

Het eerste wat wij dienen te weten, vóór alle andere kennis, beste broeders en zusters, is de kennis van Tawheed. Dat Allah de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. En dat wij ons met geen enkele aanbidding mogen wenden tot iets of iemand dan Allah.

Allah zegt (betekenis ervan):

“Weet dat Allah de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden ..” [47:19]

Het alleen aanbidden van Allah is het doel van ons bestaan, Allah zegt:

“En Ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om mij (alleen) te aanbidden.” [51:56]

Vanwege het grote belang van dit onderwerp zijn alle profeten gezonden met de boodschap van Tawheed en hebben zij deze hun volkeren verkondigd:

“En Wij stuurden niet één van de Boodschappers voor jou (Mohammed), of wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik het recht heeft om aanbeden te worden, aanbidt Mij daarom (alleen). [21:25]

Ook onze nobele profeet Mohammed salla allaho ‘alaihi wa sellam heeft zijn volk 13 jaar lang in Mekka uitgenodigd naar de Tawheed, voordat de andere verplichtingen zoals de zakaat en het vasten werden voorgeschreven in Medina.

De Tawheed is het recht van Allah op Zijn dienaren, de profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam vroeg één van zijn metgezellen:

Weet jij wat het recht van Allah op Zijn dienaren is, en wat het recht van de dienaren (als gunst voor hen) op Allah is?”

Hij antwoordde: Allah en zijn boodschapper weten het beste.

Daarop zei de profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam: “Het recht van Allah op zijn dienaren is dat ze Hem (alleen) aanbidden en geen enkele deelgenoot aan Hem toekennen ...” [Bocharie]

Het zich wenden met Allah’s recht, de aanbidding, tot iemand of iets dan Allah is het grootste onrecht; dit is shirk. Allah zegt:

“Voorwaar, Shirk is een enorm onrecht” [31:13]

Allah is degene die de mens heeft geschapen en hem voorziet van ontelbare gunsten, en dan richt deze zich met Zijn recht tot één van Zijn schepping. Dit is het grootste onrecht.

Tawheed is het fundament van ons geloof, want de ware Islam houdt in dat jij je overgeeft aan Allah middels de Tawheed.

Wie goede daden verricht nadat de Tawheed is gegrondvest in zijn hart en geen shirk pleegt, heeft zijn daden op een stevig fundament gevestigd en plukt de vruchten van zijn daden in dit leven en het hiernamaals.

Degene die goede daden verricht, maar de Tawheed niet heeft gegrondvest door in shirk en ongeloof te vervallen, bouwt zonder pilaren en zijn daden zijn vruchteloos.

Met het oprecht uiten van de getuigenis van Tawheed, treedt een persoon de Islam binnen. En als hij sterft met Tawheed behoort hij tot de bewoners van het paradijs, gelijk - of na te zijn gereinigd van zijn zondes in de hel. Tawheed  behoedt jou van het behoren tot de eeuwige bewoners van het hellevuur.

Beste broeders en zusters:

Van de mooie vruchten van het bezitten van kennis over Tawheed is dat jij Allah de meest Verhevene leert kennen bij Zijn vrome namen en eigenschappen. Hier vloeit uit voort dat jouw hart verbonden raakt met Allah alleen. Je houdt van Hem, hoopt op Zijn vergeving, vreest Zijn woede en bestraffing, vertrouwt op Hem. Je beseft je dat Hij degene is die voorziet, die geeft en neemt, dat niemand jou kan baten noch schaden alleen met Zijn wil ...

Met Tawheed is jouw hoofdzorg Allah's tevredenheid, wat de mensen dan verder van jou vinden wordt bijzaak. Wie Tawheed heeft gegrondvest in het hart staat daarom stevig in zijn schoenen, in tegenstelling tot degene wiens hart verbonden is met de mensen.

Wanneer deze kennis gegrondvest is in het hart, volgen de goede daden en de drang naar het aanbidden en gehoorzamen van Allah. Zoals de profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

Voorwaar, er is in het lichaam een ‘vleesklomp’ als dit goed is, is het hele lichaam goed en als dit slecht is is het hele lichaam slecht. Voorwaar, dat is het hart.”  [Bocharie]

De Tawheed is dé sleutel naar het geluk in dit leven en het eeuwige geluk in het hiernamaals. Is het dan gepast om een onderwerp van dergelijk belang geen aandacht te schenken?
 

In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.
Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via: www.kennisviamail.nl

Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina.

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

6 Ramadan