Hoofdstuk 1 Allaah is onze Heer. 
 
Vraag: Wie is onze Heer? En door welke zaken kennen we onze Heer?

Antwoord: (Als er aan je gevraagd wordt) Wie is jouw Heer? Zeg dan: "
Mijn Heer is Allaah, Degene die mij en alles wat bestaat met Zijn Gu
nsten hoed. Hij is Degene die ik aanbid, ik aanbid niets anders dan Hem!

Het bewijs hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak: Alle lof is aan de Heer der ‘Aalemien. (Al-Fatiha: 2)

(Als er dan aan je gevraagd wordt) Hoe heb jij jouw Heer leren kennen? Zeg dan: “Aan de hand van Zijn Schepping en Zijn Tekenen! Zijn Schepping (zoals): de dag, de nacht, de zon en de maan, de zeven hemelen en de (zeven) aarden en alles wat daarop is en tussen ligt’’. De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak:

En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel niet neer (in aanbidding) voor de zon en niet voor de maan, maar kniel neer voor Allaah, Degene Die hen heeft Geschapen, als jullie (werkelijk) alléén Hem aanbidden. (Foessilat: 37)

En Ta’ala’s Uitspraak:

Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich over de Troon (op een manier die bij Zijne Goddellijke Hoogheid en Majesteit past). Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel achter na gaat; en (Hij is de Schepper van) de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel onderworpen. Voorzeker, zijn Scheppen en Bevelen aan Hem voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden. (Al-‘Araaf: 54)

Vraag: Maak duidelijk wat aanbidding betekent en haal paar voorbeelden aan?

Antwoord
: Shaykh oel Islaam Ibn Taymiyyah rahiemehoellah heeft gezegd:
 
“Aanbidding is een allesomvattende verzamelnaam voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee is van onder de daden en uitspraken,
zowel innerlijke als uiterlijke.”
 
(De Soorten Aanbidding) die Allaah ons heeft opgedragen (om te verrichten) zoals: Islaam, Iemaan en Ihsaan, Ad-doe`a, het hebben van angst, hopen (op de genade van Allaah), het vertrouwen (op Allaah), verlangen (naar de Genade van Allaah), Ontzag hebben (voor de straf van Allaah), nederig zijn (voor en omwille van Allaah), het vrezen van (alleen Allaah), het terugkeren (naar Allaah van zonde enz), het hulpzoeken (bij Allaah), het toevlucht zoeken (tot Allaah). Al deze aanbiddingen en alle andere soorten van aanbidding die Allaah ons bevolen heeft om te verrichten moeten geheel en al voor Hem zijn.

De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak: En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan!. (Al-Djinn: 18)

Wie dus iets van zijn ‘ibaadah (aanbidding) naar een ander dan Allaah verricht is een Kaafir (ongelovige) en Moeshrik (godenaanbidder)!

Het bewijs hiervoor is Ta'ala's Uitspraak:

En wie een andere Ilah (god) aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft: dan is zijn afrekening bij zijn Heer alleen. Voorwaar, de kaafiroen (ongelovigen in de Eenheid van Allaah, polytheisten, heidenen, godenaanbidders) zullen niet slagen. (Al-Môminoen: 117)

Allesomvattende definitie van het alleen aanbidden van Allaah. Ofwel, wat is samenvattend de allesomvattende definitie voor de aanbidding van Allaah? Dan antwoord je: “Hem(allaah) gehoorzamen door Zijn Geboden uit te voeren en zijn Verboden te vermijden”

Vraag: Wat is het bewijs dat dua aanbidding is?

Antwoord: En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan!. (Al-Djinn: 18)

Vraag: Is het voor ons toegestaan om te slachten voor een ander dan allah? Kom met bewijs hierover?

Antwoord: Nee.
De argumentatie voor “het (verplicht) slachten (voor Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:

Zeg: “Voorwaar mijn salaah (gebed), mijn offer, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der ‘Aalemien (mensheid, djinn en alles wat bestaat). (Al-An’aam: 162)

De argumentatie hiervoor vanuit de Soennah is: (de uitspraak van de Profeet salaallaahoe `alayhie was sallem) “Allaah vervloekt diegene die in naam van een ander dan Hem slacht.” (Overgeleverd door Moslim) Bron: gebaseerd op het boek tawhied die wordt gegeven op de ma3ad van de uni van Medina KSA. - ookwel de drie fundamenten.