Praktiseren maar toch zondes plegen.


Een Jongeman die de Pilaren van de Islaam uitvoert maar hij begaat ook Zonden

Shaych ‘Abdoel-‘Aziez bin Baaz rahiemehoellaah

Vraag:

“Een jongeman voert de vijf pilaren van Islaam uit zoals Allaah dat hem heeft voorgeschreven, maar hij begaat ook enige handelingen van ongehoorzaamheid, daarmee bedoel ik dat hij de verplichtingen en de verboden in zich heeft verenigd. Dus wat is hierover de uitspraak in de Islaam?”

Antwoord:

“De deur van berouw is open totdat de zon opkomt vanuit zijn plaats van neerdaling (het westen). Dus is het een verplichting voor iedere ongelovige of ongehoorzame zondaar om berouw te tonen aan Allaah met oprechtheid. Dit wordt gedaan door spijt te hebben en te betreuren wat degene heeft gedaan aan ongeloof en zonden, en hetgeen te stoppen en het verlaten van die handeling vanwege angst voor Allaah en om Hem eer te betonen, en door het hebben van een standvastig besluit om niet meer terug te keren naar die handeling. En elke keer als een dienaar van Allaah berouw toont door middel van deze soort berouw, wist Allaah al hetgeen wat hij aan voorgaande zonden heeft gedaan. Dit is zoals Allaah, de Meest Verhevene zegt:


En toon berouw aan Allaah, allen van jullie, O jullie gelovigen, zodat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerah an-Noer 21: Vers 31]

En Hij, glorie aan Hem, zegt:

En voorzeker, Ik ben Vergevensgezind jegens hem die berouw toont en gelooft en het goede doet en recht geleid is.” [Soerah Taa haa 20: Vers 82]

En de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zegt:

Al-Islaam vernietigt hetgeen wat ervoor was, en berouw vernietigt hetgeen wat ervoor was.”

En van de perfectie van berouw betreffende de moslim is het teruggeven van iets wat onrechtmatig is verkregen en het terug geven aan degene die het toebehoort, en hen om vergeving vragen.

Dit is zoals de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zegt:

Wie zijn broeder enig onrecht heeft aangedaan, laat hem vandaag vergeving van hem krijgen (i.e. nu) voordat er geen dienar (gouden muntstuk) of dirham (zilveren muntstuk) aanwezig is. Als hij dan goede daden heeft, dan zal hij (de onderdrukte broeder) van zijn goede daden nemen in overeenstemming aan zijn onrecht. En als hij geen goede daden heeft, dan zal hij van de slechte daden van zijn metgezel nemen en hij zal hun last zelf dragen.”

Dit is overgeleverd door Al-Boechaarie en de verzen en hadieths met deze betekenis zijn vele.”

Bron:
www.selefiepublikaties.com