Kennis heeft zijn deuren, zijn mensen en zijn dragers! - Shaykh Saalih Al-Fawzaan

Ash-Shaykh al-´Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (moge Allah hem behouden en beschermen) zei:


Allah - de Verhevene - zegt (interpretatie van de betekenis):


´´Vraag de bezitters van kennis indien jullie het niet weten.´´ [Al Anbiyaa: 7]

Het is dus verplicht om oplettend te zijn over deze zaken en dat wij Allah - ´Azza wa Jall - vrezen over onze Religie en onze gemeenschap, en dat wij de kennis nemen van zijn bronnen en van zijn mensen die bekend zijn daarmee. In de tijd van Hasan al-Basri - de imaam van de Tabi´een (de generatie ná de metgezellen) - zonderden zich een aantal van zijn studenten af toen zij met hem verschilden over een aantal vraagstukken. Zij zonderden zich van hem af, vormden met elkaar een zitting en zonderden zich af van de imaam van de Taabi´een, Hasan al-Basri, moge Allah hem barmhartig zijn: wat was hun toestand?! Zij werden Khawaarij en verklaarden de metgezellen voor ongelovigen door hun afzondering van de mensen van kennis en hun beperking tot het nemen van kennis bij degene die niet behoort tot de mensen van kennis, waardoor zij Khawaarij werden - de mensen van dwaling! De Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - beval om hen te doden, zeggende:

´´Voorwaar, als ik hen (i.e. de Khawaarij) tref, dood ik hen, zoals het volk van ´Aad is gedood.´´[Al-Boekhaarie en Moeslim]

Ondanks dat zij de Quran reciteren, overleveringen memoriseren, en in de nacht bidden en op de dag vasten, maar doordat zij zich niet bevonden op het juiste, het duidelijke van de (correcte) kennis, kregen zij deze positie. En zij begonnen de moslims te bestrijden en ongelovig te verklaren, en zij verklaarden de moslims voor ongelovig door zich af te zonderen van de mensen van kennis, en dit is dezelfde situatie: wie zich afzondert van de mensen van kennis en (de kennis) neemt van andere, buiten de mensen van kennis, hij zal gebrekkigheid ondervinden, schiet hij tekort en drijft door, en nog erger dan dat: hij wordt verboden van de correcte kennis. Hij denkt dat hij een geleerde is, terwijl hij géén geleerde is, maar een jaahil al-murakkab (i.e. een onwetende die het denkt te weten) en verboden is van de correcte kennis. Allah - ´Azza wa Jall - zei (interpretatie van de betekenis):

´´Het is geen deugd dat jullie de huizen binnentreden van de achterzijde, maar deugdzaamheid is in hem die Allah vreest; dus gaat de huizen binnen via de deuren.´´ [Al Baqarah: 189]

Kennis heeft zijn deuren, zijn mensen en zijn dragers! Treedt de huizen binnen via de deuren en niet via de bovenkant van de plafond, noch via de hoogste niveau kennis. Nader de kennis via zijn deuren: vanaf zijn grondbeginselen, vanaf de kleine kwesties tot de grotere mét de geleerden, dit zijn de deuren van kennis. En als je bij deze hoofdstuk de fout in gaat, dan zul je dwalen en hetgeen treffen - wij zoeken toevlucht bij Allah - wat de Khawaarij is getroffen. Al is het maar in gedachtegoed, al draag je niet de wapens, maar je gedachtegoed zal ontspoort zijn, noch zul je de waarde van de mensen van kennis kennen en wellicht zul je (slecht) spreken over de geleerden en wellicht spreek je niet, noch draag je wapens, maar in jezelf en in je hart bevindt zich deze verdorven gedachtegoed, dus het is verplicht aan de moslim om oplettend te zijn hierover. Het is vereist om verbonden te zijn met de geleerden; ofwel middels het studeren bij de geleerden in de moskeeen, ofwel middels het studeren in cofonrenties van kennis in scholen, stichtingen en colleges. Maar dat hij zich afzondert en kennis opdoet van andere buiten zijn mensen en het niet binnentreedt via zijn deuren - de geleerden zeggen: ´´Wie de grondbeginselen verkwist, voor hem zal het bereiken ervan verboden worden.´´ Hij zal het (i.e. de correcte kennis) nooit bereiken en weet niet in welke vallei zal vernietigen; er is geen kracht, noch macht behalve bij Allah!

Waar het om gaat: wij moeten oppassen voor dit schadelijke gevaar welke vandaag de dag vele van onze jongeren en onze Muta´aalimeen (i.e. degenen die kennis pretenderen) heeft vernietigd, dus wij moeten daarvoor oppassen en de kennis nemen van zijn mensen - zolang zij nog bestaan – en van zijn bronnen. En alle Lof zij Allah, het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn Boodschapper – sallahu ´alayhi wa sallam – bevinden zich tussen ons!