De status van de vrouw binnen de Islaam.door Shaykh Abdulaziz ibn Baaz rahiemehoellaah

De status van de moslimvrouw is zeer hoog en verheven binnen de Islaam, en haar invloed is zeer groot in het leven van iedere moslim. Voorwaar, de moslimvrouw is de begin-lerares in het opbouwen van een rechtgeaarde maatschappij, met de voorwaarde, dat zij de leiding volgt uit het Boek van Allaah en de Sunnah van Zijn Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam). Dit, aangezien het vasthouden aan de Qur'aan en de Sunnah iedere moslim - man of vrouw - distantieert van het afdwalen in iedere zaak.

Het geheim van haar belangrijkheid, schuilt in de geweldige last en verwoordelijkheid die zij heeft gekregen, en de moeilijkheden die zij moet doorstaan - verantwoordelijkheden en moeilijkheden waarvan de man sommige niet eens doorstaat. Dit is waarom het van de belangrijkste verplichtingen is, om dankbaarheid te tonen tegenover de moeder en vriendelijkheid en goed gezelschap. En hierin krijgt zij voorrang boven de vader.

Er kwam een man bij de Boodschapper van Allaah en zei (in vertaling): "O Boodschapper van Allaah! Wie heeft het meest recht op mijn gezelschap?". De Profeet zei:
"Je moeder." De man zei: "En daarna?" De Profeet zei: "Dan je moeder." De man vroeg weer: "En dan." De Profeet zei: "Dan je moeder."
De man vroeg weer: "En dan." De Profeet zei: "Dan je vader." [Overgeleverd in Sahieh Muslim, #2548 en Sahieh al-Bukhaarie, #5971].

Hieruit volgt dus, dat de moeder drie keer zo vriendelijk en goed behandeld dient te worden als de vader. Wat de echtgenote betreft, is haar status en haar invloed in het tot rust en kalmte brengen van de ziel duidelijk gemaakt in de nobele aayah (het vers), in Zijn - subhanahu wa ta'aalaa - uitspraak (in vertaling):

 
"En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt." [Soerah Roem (30):21]

 
En vergeet 'Aaishah - radiallaahoe 'anhaa - en haar grote invloed niet. Dit, aangezien zelfs de grote Sahaabah (metgezellen) kennis van Hadieth van haar namen, en vele Sahaabiyaat (vrouwelijke metgezellen) leerden van haar de verschillende regelgevingen aangaande vrouwenkwesties.

En ik heb geen twijfel, dat mijn moeder - moge Allaah haar genadig zijn - een geweldig effect had op mij, in het aanmoedigen van mij om te studeren; en zij stond mij daarin bij. Moge Allaah haar groots belonen, en haar belonen met de beste beloning vanwege hetgeen ze had gedaan voor mij.

En er is ook geen twijfel, dat het huis waarin vriendelijkheid, zachtheid, liefde en zorg is, tezamen met de correcte Islamitische tarbiyah (onderwijs en opvoeding), dat dat ervoor zal zorgen dat de man erg geraakt zal worden (dat het hem zal beinvloeden). Dus zal hij - indien Allaah dat wil - succesvol worden in zijn aangelegenheden en in alle zaken - of het in het zoeken naar kennis is, handel, het verdienen van een inkomen of andere zaken. Het is Allaah alleen, die ik dus vraag om ons allen succes te brengen en te leiden naar datgene waar Hij van houdt en waar Hij mee tevreden is. En Allaah Zijn Salaah en Salaam zij met onze Profeet Muhammad, en met zijn Familie, zijn Metgezellen en zijn volgelingen.

toevoeging van de vertaler:

Verder zijn er ook andere overleveringen, waarin wordt aangespoord tot het beste gedrag tegenover de vrouwen, en de Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) was de beste tegenover zijn vrouwen. Hij (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd (in vertaling):

 
"De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn tegenover hun vrouwen." (Overgeleverd in Ibn Maadjah, #1977 en Tirmidhie, #3895).]

 
De Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) sprak de mensen toe tijdens de Afscheidsbedevaart en zei tegen hen (in vertaling):
 
"Voorwaar, wees goed voor de vrouwen. Voorwaar, wees goed voor de vrouwen."

 
Abu Dawud en anderen hebben overgeleverd, dat toen de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhi wassalam) op een dag op de hoogte werd gebracht van de klachten van de vrouwen over hun echtgenoten, hij de mensen verzamelde en zei (in vertaling):
 
"Voorzeker, er zijn vele vrouwen naar de familie van Muhammad gekomen om te klagen over hun echtgenoten. Deze (mannen) zijn niet de deugdzamen onder jullie."

 
En zo zijn er nog vele andere overleveringen die de hoge status van de vrouw binnen de Islaam verduidelijken, of het nou gaat om de moeder, de echtgenote of de dochter, zo heeft Muslim overgeleverd dat de Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd betreffende de dochters (in vertaling):

 
"Degene die twee meisjes goed opvoedt totdat zij de volwassenheid bereiken, zal op de Dag der Opstanding zo met mij zijn."

En hij plaatste zijn vingers tegen elkaar.


bron: Majmoo' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah


Lees ook: