Het hart doen herleven na zonde.

 
 
Shaykh Muhammad ibn Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh)
Vraag :
...

Hoe kan een man zijn hart terug tot leven wekken nadat hij zich in de ongehoorzaamheid aan Allah bevond ?


Antwoord :

Ten eerste laat hij het herleven door zich af te wenden van de zonden, dit is de eerste zaak.

Ten tweede, door afstand te nemen van de oorzaken die leiden tot de zonden, zoals de verkeerde vrienden, het bekijken van verboden zaken, het luisteren naar verboden zaken, de verboden reizen en alle oorzaken die daartoe leiden. Hij neemt afstand van de zonden door berouw te tonen en door afstand te nemen van de oorzaken van de zonden.

Hij moet omgaan met de vrome mensen, en zoals we enkele ongeblikken geleden hebben gezegd, er zijn persoon wiens gezelschap voor jou zoals lucht is. Als hij zich van jou verwijdert, sterf je, want je hebt er nood aan om te ademen.

Je moet dus omgaan met de deugdzamen. Ga met hen om en hecht je aan hen vast, want je zal enorm veel goeds oogsten door met hen om te aan. Ze zullen jou beschermen, met de gunst van Allah en Zijn barmhartigheid, tegen het hervallen (in de zonden) waarin je je voorheen bevond.

Je moet het lezen van de Koran vermeerderen, je vernederen tegenover je Heer en Hem veel aanroepen opdat Hij je zou beschermen. Net zoals Hij jou het berouw gemakkelijk gemaakt heeft, moet je Hem aanroepen opdat Hij je beschermt tijdens de rest van je leven. Keer vaak terug naar Allah met deze smeekbede. Smeek Allah opdat Hij je genade schenkt, opdat Hij je beschermt, je verstevigt en je hart verstevigt.

Verricht daarvoor dus veel smeekbeden, want Allah ontzegt degenen die Hem aanroepen niet.


bron: https://www.facebook.com/photo.php?v=187452354765946